งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562  

แจ้งชื่อปรับค่าธรรมเนียม 25 บาท สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเฉพาะฝึกงาน หรือสหกิจ ภาคฤดูร้อน... (5 เม.ย. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 3)... (3 เม.ย. 62)      
แจ้งชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา... (27 มี.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 2)... (22 มี.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2561 (ครั้งที่ 1)... (5 มี.ค. 62)      
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 จำนวน 1,026 ราย ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตาม File แนบ หากนักศึกษาได้กรอกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์แล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่งานทะเบียนและประมวลผลครับ... (4 มี.ค. 62)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2621... (20 ก.พ. 62)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562... (1 ก.พ. 62)      
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2561... (11 ม.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 3)... (7 ม.ค. 62)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 8)... (7 ม.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (13.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (3 ม.ค. 62)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (15.52 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาค 1/2561 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (13.25 น.) โปรดอ่านรายละเอียด....... (28 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 2)... (20 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2561 (ครั้งที่ 1)... (18 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 7)... (7 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 6)... (29 พ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 5)... (26 พ.ย. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61)      

.:: Visited [ 1,533,944 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th