งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558  

ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 8... (27 ส.ค. 58)      
รายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2558... (24 ส.ค. 58)      
ขอให้นางสาวภัณฑิรา พรหมวิเศษ และ นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ์ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด ... (24 ส.ค. 58)      
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2558... (18 ส.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 11.56.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 09.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58)      
แบบประเมิน คู่มือปฏิทินการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (3 ส.ค. 58)   
แบบประเมิน TMM... (3 ส.ค. 58)   
การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชา เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557... (14 ก.ค. 58)      
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (3 ก.ค. 58)   
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2557... (10 มิ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 4... (4 มิ.ย. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะวิทยาการจัดการ ป.โท click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(15.59 น.)... (2 มิ.ย. 58) ... (3 มิ.ย. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ป. ตรี ป.โท click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(15.35 น.)... ... (2 มิ.ย. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป. ตรี ป.โท ป.เอก click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(12.01 น.)... (2 มิ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 3... (29 พ.ค. 58)      
ประกาศ เรื่อง การปรับเกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (28 พ.ค. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 2... (26 พ.ค. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 7... (22 พ.ค. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 1... (21 พ.ค. 58)      

.:: Visited [ 953,553 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: +66 77355040 ต่อ 2121 - 25  โทรสาร: +66 77355446
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th