งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  

การลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1... (30 มิ.ย. 63)      
การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ ประจำปีการศึกษา 3/2562 ระดับปริญญาตรี วันที่ 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 2563 รายละเอียดตาม File แนบครับ #ย้ำสำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบเทอม3/2562นะจ๊ะ... (29 มิ.ย. 63)      
การส่งคาร้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากาหนด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)... (26 มิ.ย. 63)      
กำหนดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2563... (17 มิ.ย. 63)      
การขอหนังสือสำเร็จการศึกษา ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2562... (16 มิ.ย. 63)      
การแก้ปัญหาลงทะเบียนเบื้องต้น... (12 มิ.ย. 63)      
QR CODE... (8 มิ.ย. 63)      
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาการจัดการงานวิศวกรรม... (1 มิ.ย. 63)      
เอกสารเบิกค่าเล่าเรียน... (29 พ.ค. 63)      
แจ้งชื่อศึกษาเกินหลักสูตร ระดับปริญญาตรี... (29 พ.ค. 63)   
การผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงสถานการณ์ COVID-19... (27 พ.ค. 63)      
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงสถานการณ์ COVID-19... (27 พ.ค. 63)      
การพิมพ์ใบนำชำระเงิน(Bill Payment) นักศึกษาใหม่... (25 พ.ค. 63)      
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563... (25 พ.ค. 63)      
ประกาศ ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (10.55 น.) โปรดคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด... (18 พ.ค. 63)      
ประกาศ ผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (15.05น.) อ่านรายละเอียด... (15 พ.ค. 63)      
การขอเอกสารหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2562... (5 พ.ค. 63)      
การติดต่อกับงานทะเบียนและประมวผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)... (23 เม.ย. 63)      
ระบบแจ้งชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 25 บาท ฝึกงาน/สหกิจ ภาคฤดูร้อน... (22 เม.ย. 63)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2562 (ครั้งที่ 9)... (13 มี.ค. 63)      

.:: Visited [ 1,837,155 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: regist.srt@gmail.com
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th