งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557  

ประกาศ ผลการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 (ครั้งที่ 1)... (20 ต.ค. 57)      
ประกาศ เรื่องการรับัตรประจำตัวนักศึกษาและสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 57... (13 ต.ค. 57)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาค 1/2557... (30 ก.ย. 57)      
ผลการเทียบโอนรายวิชา/รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอเทียบโอน ประจำภาคการศึกษา 1/2557 (ประจำวันที่ 29 กันยายน 2557) *** ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเทียบโอน แสดงว่าคณะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการเทียบโอนอยู่นะครับ *** ส่วนคนที่มีผลการเทียบโอนแล้วให้มาสำเนาผลการเทียบโอนได้ที่งานทะเบียนครับ... (29 ก.ย. 57)      
สำหรับน้องๆ ที่หา Link เว็บ คำร้องขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ ไม่เจอครับ คลิกตาม Link นี้ได้เลยครับ ^^... (10 ก.ย. 57)   
ประกาศ เรื่อง ให้งดการเรียนการสอนเพื่อฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (27 ส.ค. 57)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2557... (26 ส.ค. 57)      
ผลการเทียบโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 2/2556 (น.ส.ศศิธร เพชรเส้ง ) ติดต่อรับผลการเทียบโอนที่งานทะเบียนด้วยครับ... (19 ส.ค. 57)      
ผลการเทียบโอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2557 *** ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเทียบโอน แสดงว่าคณะยังอยู่ในช่วงการพิจารณาผลการเทียบโอนอยู่นะครับ... (18 ส.ค. 57)      
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2557... (25 ก.ค. 57)      
ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการประกาศไปแล้วตั้งแวันที 10 มิถุนายน 2557... (21 ก.ค. 57)      
ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน /2556 จากวิทยาเขตหาดใหญ่ 10.35 น. นักศึกษาที่ไปลงทะเบียนต่างวิทยาเขตแล้วยังไมได้ผลการเรียน ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด... (24 มิ.ย. 57)      
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่พร้อมรหัสประจำตัวนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ... (20 มิ.ย. 57)   
ประกาศ เรื่อง การกรอก สน.1-2 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557... (5 มิ.ย. 57)      
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ... (3 มิ.ย. 57)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2556 เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11.23... (8 พ.ค. 57)      
ประกาศผลการเรียนภาค 2/2556 เพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (29 เม.ย. 57)      
ประกาศ ผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (เพิ่มเติม) 16.10 น. โปรดอ่านรายละเอียด... (25 เม.ย. 57)      
ประกาศแจ้งผลการเรียน ภาค 2 /2556 ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เวลา 11.55 น. โปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (21 เม.ย. 57)      
ประกาศ..รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2556 ครั้งที่ 2... (17 เม.ย. 57)      

.:: Visited [ 819,986 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: +66 77355040 ต่อ 8904  โทรสาร: +66 77355446
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th