งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558  

ขอเปลี่ยนแปลงผลการเลื่อนสอบไล่ 1/2557... (17 ก.พ. 58)      
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด (ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558) ... (11 ก.พ. 58)      
ประกาศ ผลการเรียนภาค 1/2557 ระดับปริญญาตรี เพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 16.10 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม... (6 ก.พ. 58)      
ขอพบ นางสาวลลิตา อุเส็น และ นายศราวุฒิ มลยง ด่วนที่สุด... (29 ม.ค. 58)      
การส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (22 ม.ค. 58)      
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2557 เพิ่มเติม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2 (เพิ่มเติมรายที่ยังไม่เห็นในระบบเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558)...15.25 น.... (20 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 5... (20 ม.ค. 58)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2557... (19 ม.ค. 58)      
http://regsp.surat.psu.ac.th... (19 ม.ค. 58)   
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 4... (16 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 1/2557 คณะวิทยาการจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา เฉพาะรายที่คณะรับรองผลการเรียนมาแล้ว ...15.45 น. อ่านรายละเอียด... (14 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 1/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา เฉพาะรายที่คณะรับรองผลการเรียนมาแล้ว ...15.00 น. อ่านรายละเอียด... (14 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 3... (13 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 15.07 น...อ่านรายละเอียดตามแนบ... (12 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 2... (7 ม.ค. 58)      
ประกาศ ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2557 ครั้งที่ 1... (18 ธ.ค. 57)      
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาค 2/2557 และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ดำเนินการดังนี้...... (9 ธ.ค. 57)      
การระงับการถอนรายวิชาเรียนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาส่อทุจริตในการวัดผล... (4 ธ.ค. 57)      
ประกาศ....รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษา 1/2557... (2 ธ.ค. 57)      

.:: Visited [ 880,383 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: +66 77355040 ต่อ 2121 - 25  โทรสาร: +66 77355446
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th