งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  

การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ... (1 ก.พ. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (30 ม.ค. 60)      
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2559... (30 ม.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2559 (ครั้งที่ 1)... (7 ธ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 4)... (7 ธ.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 3)...... ... (29 พ.ย. 59)      
กำหนดวันลงชื่อปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาครึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร ภาค 2/2559... (24 พ.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (18 พ.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2559... (15 พ.ย. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 2)...... (10 พ.ย. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2559 (ครั้งที่ 1)...... (3 พ.ย. 59)      
ด่วนที่สุด....นายกษิดิ์เดช คนเรียน ติดต่องานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2559 ก่อนเวลา 16.30 น.... (28 ต.ค. 59)      
การขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559... (4 ต.ค. 59)      
ประกาศ...รายชื่ออาจารย์คุมกักตัวสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559... (16 ก.ย. 59)      
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่กักตัวสอบกลางภาค 1/2559... (15 ก.ย. 59)      
รายชื่อนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบกลางภาค 1/2559 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน... (12 ก.ย. 59)      
การลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2559... (24 ส.ค. 59)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (08.59 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง..... (3 ส.ค. 59)      
กำหนดลงทะเบียนเรียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559... (2 ส.ค. 59)   
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.33 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา และโปรดอ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (28 ก.ค. 59)      

.:: Visited [ 1,170,223 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th