งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559  

ขอให้นักศึกษาที่ลงเบียนเรียนผิดระเบียบฯ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ หรือส่งคำร้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภายในวันที่ 4 มกราคม 2559 รายละเอียดดัง file แนบ... (28 ม.ค. 59)      
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง นางสาวปวีณา เสมอมาศ นายอรรถการ ตุลาธนธ์ นายอาทิตย์ วิชาดี และ นางสาวชฎาพร เจริญผล วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 16.35 น. ... (26 ม.ค. 59)      
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 เพิ่มเติม 3 ราย 1. นายปราโมทย์ ทองมาก 2.นายชยพล นาคบรรพต 3. นายศรัณญ์ เกตุแก้ว 3.34 น.... (14 ม.ค. 59)   
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 4 ... (13 ม.ค. 59)      
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (13 ม.ค. 59)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 ม.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 3... (7 ม.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 2... (6 ม.ค. 59)      
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับรายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด 12.48 น.... ... (5 ม.ค. 59)   
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้ร่วมเรียน สำหรับรายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด 09.45 น.... (5 ม.ค. 59)   
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 1... (4 ม.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 5... (4 ม.ค. 59)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 4... (16 ธ.ค. 58)      
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบไล่ ห้องสอบ และที่นั่งสอบ ภาค 1/2558 ... (1 ธ.ค. 58)   
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ระดับ ปริญญาตรี... (24 พ.ย. 58)      
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่1/2558... (19 พ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 3...... (17 พ.ย. 58)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 2... (2 พ.ย. 58)      
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558... (9 ต.ค. 58)   
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบ ชื่อเข้าสอบ ห้องสอบ ที่นั่งสอบให้เรียบร้อยก่อนวันเข้าสอบ อย่างน้อย 2 วันทำการ หากไม่มีรายชื่อให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร 0-7727-8858 หรือ 0-7727-8859 ... (8 ต.ค. 58)   

.:: Visited [ 1,025,488 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th