ยิ น ดี ต้ อ น รั บ ทุก ท่ า น เ ข้ า สู่ ...   คู่ มื อ ระ บ บ ง า น ทะ เ บี ย น ( E - manual ) ค่ะ ......   เว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ...   หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด... ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี    077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน - เวลาราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ตรวจสอบการใช้ห้องเรียน : ดูรายชื่อลงทะเบียนรายวิชา :สถิตินักศึกษา : แบบฟอร์ม/คำร้อง ] [ การทำบัตรนักศึกษา : ลาพักการศึกษา : การย้ายคณะ/สาขาวิชา : การเปลี่ยนชื่อ-สกุล : การลาออกจากสถานภาพนักศึกษา:การป้อนข้อมูลประวัติ สน. 1 -2 ]
[ ค้นหาตารางเรียน/ตารางสอบ : กักตัวสอบ : แนวปฏิบัติในการสอบและกรรมการคุมสอบ ]
[ ขั้นตอน :ระยะเวลา :ปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน :  การถอนวิชาเรียน : จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน : การลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกว่ากำหนด ]
[การขอเลื่อนสอบ : การแก้สัญลักษณ์ I : สถานภาพนักศึกษา : การคิดเกรดเฉลี่ย : การทบทวนผลการเรียน ]
[ การขอใบประมวลผลการศึกษา(transcript) : หนังสือรับรองต่างๆ  ]
[ การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา : เกียรตินิยม : การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ]
[ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : วิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา : เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการ : ค่าธรรมเนียมสำหรับบัณฑิตศึกษา]
[ ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ : ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน
[ จองหอพัก :ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา :ทรานสคริปกิจกรรม : วิทยาเขตทั้งหมด]
ระเบียบ ป.ตรี และ ป. โท]