เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ...[ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
หน้าแรก

 
ขั้นตอนการดำเนินการ  

 

 
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง   การกรอกหนังสือมอบฉันทะดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญ

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ
    ผู้มอบฉันทะ   จะต้องดำเนินการ  ดังนี้
           1. กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย โดยระบุว่าจะให้ใคร มาดำเนินการทำอะไรบ้าง

           2. ลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย

           3. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนาม ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

    ผู้รับมอบฉันทะ(ผู้ดำเนินการแทน)  จะต้องดำเนินการ  ดังนี้

         1. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

         2. ยื่นเอกสารหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด  ที่งานทะเบียนและ ประมวลผล  ในวันที่มาขอ หรือรับเอกสาร  พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงด้วย

 

หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่ดำเนินการใด ๆ จนกว่าเอกสารจะถูกต้อง เรียบร้อย ครบถ้วน