เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
                          

1. ระยะเวลาการขอเอกสาร          
2. การชำระเงินค่าเอกสาร
3. อัตราค่าจัดส่งเอกสาร
4. การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ   [ ใบรับรอง / หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ]
5. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองต้องมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
6. ตัวอย่าง รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย [ นักศึกษา / บัณฑิต ]
 

จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ 
         4.1 คำร้องขอใบรับรอง   ได้แก่

 

 


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม


ขั้นตอนการดำเนินการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

รายการเอกสาร
กำหนดการรับเอกสาร
อัตราค่าเอกสาร
เอกสารแนบ
1.ใบรับรองความเป็นนักศึกษา ตามกำหนดวันที่งานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ ชุดละ 10 บาท รูปถ่ายชุดนักศึกษา (ถูกต้องตามระเบียบ)  ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป/ 1 ชุด
2.ใบรับรองความประพฤติ ตามกำหนดวันที่งานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ ชุดละ 10 บาท รูปถ่ายชุดนักศึกษา(ถูกต้องตามระเบียบ)   ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป/ 1 ชุด และผ่านความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา
3.ใบแสดงหน่วยกิตสะสม ตามกำหนดวันที่งานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ ชุดละ 10 บาท รูปถ่ายชุดนักศึกษา(ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย)
4.ใบแทนใบปริญญาบัตร ประมาณ 2 สัปดาห์ หลังยื่นคำร้อง ชุดละ 50 บาท สำเนาใบแจ้งความ
5.ใบแปลปริญญาบัตร ประมาณ 3 สัปดาห์ หลังยื่นคำร้อง ชุดละ 200 บาท สำเนาใบปริญญาบัตร
6.คำอธิบายรายวิชา
ตามกำหนดวันที่งานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ
ชุดละ 50 บาท
 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบประมวลผลการศึกษา(transcript)   ได้แก่ 

 

 

 


ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 
ขั้นตอนการดำเนินการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

รายการเอกสาร
สำหรับนักศึกษา
กำหนดการรับเอกสาร
อัตราค่าเอกสาร
เอกสารแนบ
 
1.ใบรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
(ขอพร้อมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เท่านั้น)
หลังปิดภาคการศึกษาืที่ขอสำเร็จการศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ ชุดละ 20 บาท รูปถ่ายชุดนักศึกษา(ถูกต้องตามระเบียบ)   ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป/ 1 ชุด  
2.ใบประมวลผลการศึกษา   (transcript) กำลังศึกษาอยู่ หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว ตามกำหนดวันที่งานทะเบียนแจ้งให้นักศึกษาทราบ ชุดละ 50 บาท
-
 
3.ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้ว หลังจากคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ชุดละ 20 บาท รูปถ่ายชุดนักศึกษา(ถูกต้องตามระเบียบ)   ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป/ 1 ชุด  
4.ใบรับรองเรียนครบ
  ตามหลักสูตร ฉบับรอสภาฯ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ขอพร้อมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เท่านั้น) ์หลังจากคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ชุดละ 20 บาท รูปถ่ายเสื้อครุย ขนาด 1 นิ้ว  
5.ใบประมวลผลการศึกษา   (transcript) ฉบับสภาฯ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
(ขอพร้อมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เท่านั้น)
หลังนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จ ประมาณ 2 สัปดาห์ ชุดละ 50 บาท
-
6.ใบรับรองฉบับสภาอนุมัติฯ
นักศึกษาปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
(ขอพร้อมกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  เท่านั้น)
หลังนายกสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จ ประมาณ 2 สัปดาห์ ชุดละ 20 บาท รูปถ่ายเสื้อครุย ขนาด 1 นิ้ว
         
         
         
         
         
         

      

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
1. ระยะเวลาการขอเอกสาร
 

 

   
ทุกวันจันทร์  - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.30 น.
       

      

                  

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การชำระเงินค่าเอกสาร
          การชำระเงินค่าเอกสาร  มี 2 วิธี  ดังนี้

        1. ชำระที่ งานทะเบียนและประมวลผล    ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

        2. ชำระที่ งานบริหารงบประมาณ     ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร

 

                 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. อัตราค่าจัดส่งเอกสาร


ค่าจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS(เฉพาะภายในประเทศ)

จำนวนเอกสาร(ฉบับ) ค่าจัดส่ง EMS(บาท) หมายเหตุ
              1 - 5
50
 
              6 - 10
70
 
              10 ฉบับขึ้นไป
100
 

    

               

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองต้องมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

              นักศึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารได้ต้องมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

         1. ผู้มอบฉันทะ กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้เรียบร้อย พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง และมอบเอกสารดังกล่าวให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะแล้ว นำไปยื่นที่้งานทะเบียนและประมวลผลในวันที่มาดำเนินการเกี่ยวกับเอกสาร ด้วย
        2. ผู้รับมอบฉันทะ ต้องสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้  พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง มอบให้งานทะเบียนและประมวลผลในวันมาดำเนินการเอกสาร พร้อมแสดงเอกสารฉบับจริงด้วย

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่นี่

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ตัวอย่าง รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

การแต่งกายถ่ายภาพชุดนักศึกษา

 

 

นักศึกษาชาย

- ไม่ไว้หนวด เครา

- ใส่เนคไทให้เรียบร้อย

 

 

 

 

นักศึกษาหญิง

- รวบผมไว้ด้านหลัง โดยไม่ปล่อยผมมาด้านหน้า- ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อยคอ

- สีผมเป็นธรรมชาติ ไม่ย้อมสีผม

 

 

 

 

นักศึกษาอิสลาม

- ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีขาว

     

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแต่งกายถ่ายภาพสำหรับบัณฑิต
บัณฑิตชาย

- ทรงผมเรียบร้อย บัณฑิตชายที่ไว้ผมยาวให้หมัดผม ให้เรียบร้อย

- ไม่ไว้หนวด เครา

 

 

บัณฑิตหญิง

- รวบผมไว้ด้านหลัง โดยไม่ปล่อยผมมาด้านหน้า- ไม่สวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อยคอ

- ผมเป็นสีธรรมชาติ  ไม่ย้อมสีผม

 

 

บัณฑิตอิสลาม
- ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีดำ

              

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำชี้แจง ในการยื่นคำร้องขอใบรับรอง

                
         ขั้นตอน

                     1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มในคำร้องให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ที่นี่

                     2. ยื่นคำร้อง พร้อมชำระเงินค่าใบรับรอง  ก่อนเวลา 14.30 น. ที่งานทะเบียนและประมวลผล
                    3. นักศึกษาติดต่อขอรับคำร้อง ดังนี้        

                         3.1 กรณียื่นคำร้องและชำระเงิน ก่อนเวลา 12.00   รับเอกสารได้ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไปในวันเวลาราชการ

                         3.2 กรณียื่นคำร้องและชำระเงิน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป รับเอกสารในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.00 น.

                     4. กรณีไม่สามารถมารับเอกสารได้ต้องดำเนินการมอบฉันทะ และดำเนินการตามขั้นตอนในการมอบฉันทะ ... ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่นี่   

          

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             คำชี้แจง เกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองและใบประมวลผล

                                               

                     ขั้นตอน

                        1. กรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่
                       

                        2. ชำระเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล ก่อนเวลา 14.30 น.

                        3. กรณีไม่สามารถมารับเอกสารได้ต้องดำเนินการมอบฉันทะ และดำเนินการตามขั้นตอนในการมอบฉันทะ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะที่นี่

           

            กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอใบรับรองกลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง การกรอกคำร้องขอใบประมวลผลการศึกษา


กลับด้านบน