เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]

การเทียบโอนรายวิชา

รายวิชาเทียบเท่า
[ หมายเหตุ : หากมีปัญหา/ข้อสงสัยนักศึกษาต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฯ โดยทันที ]
 
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

 

 

 

 

 

 

 

 

การเทียบโอน / รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชา

 

ขั้นตอน

1. กรอกข้อมูลในเอกสารคำร้องทั่วไป และ แบบฟอร์ม ใบแสดงการเทียบโอนรายวิชาให้ครบถ้วน  โดยรับคำร้องได้ที่ตู้แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่นี่ [ คำร้องทั่วไป / ใบแสดงการเทียบโอนรายวิชา ]

2. ดำเนินการขอใบประมวลผลการศึกษา ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม )   เพื่อแนบกับเอกสารการขอเทียบโอนรายวิชา

3. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนให้ถูกต้อง  โดยตรวจสอบจากหนังสือคู่มือหลักสูตรของนักศึกษาตามสาขาวิชา ที่นักศึกษาสังกัดให้ถูกต้อง ครบถ้วน

4. ส่งคำร้องทั้งหมดที่งานทะเบียนและประมวลผล

5. งานทะเบียนและประมวลผลจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร และส่งเอกสารไปยังคณะที่นักศึกษา ขอเทียบโอนรายวิชา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. งานทะเบียนและประมวลผลจะประกาศให้นักศึกษามารับทราบผลการขอเทียบโอนรายวิชา ให้นักศึกษาทราบต่อไป

 

*** ดังนั้นนักศึกษาที่มาดำเนินการขอเทียบโอน/รับโอนรายวิชาควรตรวจสอบรายวิชา ที่ต้องการเทียบโอน/รับโอนกับหนังสือคู่มือหลักสูตรของนักศึกษาให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ  ยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ***

************************************************

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร

 

     นักศึกษาควรอ่านหนังสือคู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่นักศึกษาเข้าศึกษา ให้ละเอียด

   นักศึกษาควรอ่านแผนการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตรในหมวดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพื่อดูว่านักศึกษาต้องเรียน วิชาใดบ้าง และต้องเรียนรายวิชาในหมวดต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามหลักสูตร

   เมื่อได้ผลการเรียนในแต่ละวิชาแล้ว ให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลว่าได้ผ่านรายวิชานั้นๆ มาแล้วในโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา

   นักศึกษาควรอ่านระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยขั้นปริญญาตรี เพื่อความเข้าใจในระเบียบที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์กำหนดไว้

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำสำหรับการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี

(หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

1. รับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   

2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต จำนวน 750 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะหักจากเงินค่าประกันทรัพย์สิน ที่ท่านได้ชำระเงินไว้ตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลในคำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายในทรัพย์สิน และใบสำคัญรับเงินให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน

3. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะแจ้งข่าวการรับปริญญา ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเว็บไซต์ของงานทะเบียนและประมวลผล (ไม่มีการส่งเอกสารแจ้งข่าวการรับปริญญาให้นักศึกษาทางไปรษณีย์)   ติดตามข่าวรับปริญญาได้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี

.........................................................................................................................................................................................................

คำชี้แจงการกรอกเอกสาร

1. กรอกรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน

2. เอกสารใบสำคัญรับเงิน  ไม่ต้องเขียนวันที่   เดือน   และพ.ศ.  ให้เขียนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล และลงชื่อผู้รับเงิน

3. การกรอก  “ คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ”  ดำเนินการ  ดังนี้

    3.1 เขียนชื่อ และนามสกุลด้วยตัวบรรจง  ชื่อภาษาอังกฤษสะกดให้ถูกต้องตามหลักการสะกดชื่อสำหรับจัดทำหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) และตรวจสอบการสะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งคำร้อง

    3.2 กรุณาตรวจสอบชื่อ - ชื่อสกุลภาษาไทย ได้ที่เว็บไซต์  https://sis.surat.psu.ac.th/ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนด้วย

    3.3 วัน เดือน ปีเกิด ระบุตามบัตรประจำตัวประชาชน  สถานที่เกิด ระบุตามใบแจ้งเกิด หรือหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

    3.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารสำคัญ กรณีขอรายการละ 1 ชุด พร้อมจัดส่ง ประมาณ 330 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำสำหรับการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

(หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

1. รับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต  จำนวน 750 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะหักจากเงินค่าประกันทรัพย์สิน ที่ท่านได้ชำระเงินไว้ตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลในคำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายในทรัพย์สิน และใบสำคัญรับเงินให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน

3. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะแจ้งข่าวการรับปริญญา ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเว็บไซต์ของงานทะเบียน และประมวลผล (ไม่มีการส่งเอกสารแจ้งข่าวการรับปริญญาให้นักศึกษาทางไปรษณีย์) ติดตามข่าวรับปริญญาได้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี

.........................................................................................................................................................................................................

คำชี้แจงการกรอกเอกสาร

1. กรอกรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน

2. เอกสารใบสำคัญรับเงิน ไม่ต้องเขียนวันที่ เดือน และพ.ศ.  ให้เขียนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล และลงชื่อผู้รับเงิน

3. การกรอก “ คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ”   ดำเนินการ  ดังนี้

    3.1 เขียนชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจง ชื่อภาษาอังกฤษสะกดให้ถูกต้องตามหลักการสะกดชื่อสำหรับจัดทำหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) และตรวจสอบการสะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งคำร้อง

   3.2 กรุณาตรวจสอบชื่อ - ชื่อสกุลภาษาไทย ได้ที่เว็บไซต์ https://sis.surat.psu.ac.th/ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนด้วย

   3.3 วัน เดือน ปีเกิด ระบุตามบัตรประชาชน   สถานที่เกิด ระบุตามใบแจ้งเกิด หรือหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการขอเอกสารสำคัญ  กรณีขอรายการละ 1 ชุด  พร้อมจัดส่ง ประมาณ 330 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำสำหรับการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี

(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)

1. รับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

2. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต  จำนวน 750 บาท โดยมหาวิทยาลัยจะหักจากเงินค่าประกันทรัพย์สิน ที่ท่านได้ชำระเงินไว้ตอนขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลในคำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหายในทรัพย์สิน และใบสำคัญรับเงินให้มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน

3. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จะแจ้งข่าวการรับปริญญา ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และเว็บไซต์ของงานทะเบียน และประมวลผล (ไม่มีการส่งเอกสารแจ้งข่าวการรับปริญญาให้นักศึกษาทางไปรษณีย์) ติดตามข่าวรับปริญญาได้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ของทุกปี

.........................................................................................................................................................................................................

คำชี้แจงการกรอกเอกสาร

1. กรอกรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน

2. เอกสารใบสำคัญรับเงิน ไม่ต้องเขียนวันที่ เดือน และพ.ศ.  ให้เขียนเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคล และลงชื่อผู้รับเงิน

3. การกรอก “ คำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ”   ดำเนินการ  ดังนี้

    3.1 เขียนชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจง ชื่อภาษาอังกฤษสะกดให้ถูกต้องตามหลักการสะกดชื่อสำหรับจัดทำหนังสือเดินทาง(ถ้ามี) และตรวจสอบการสะกดชื่อภาษาอังกฤษให้ถูกต้องก่อนส่งคำร้อง

   3.2 กรุณาตรวจสอบชื่อ - ชื่อสกุลภาษาไทย  ได้ที่เว็บไซต์ https://sis.surat.psu.ac.th/ หากไม่ถูกต้องกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ในวันที่ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนด้วย

   3.3 วัน เดือน ปีเกิด ระบุตามบัตรประชาชน   สถานที่เกิด ระบุตามใบแจ้งเกิด หรือหนังสือเดินทาง(ถ้ามี)

   3.4 ค่าใช้จ่ายในการขอเอกสารสำคัญ  กรณีขอรายการละ 1 ชุด  พร้อมจัดส่ง ประมาณ 330 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม [ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง / เกียรตินิยมอันดับสอง ]

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา

เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้

ระเบียบ พ.ศ. 2552
ระเบียบ พ.ศ. 2547
1. มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 17.1 1 มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 17.1
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3. ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 3. ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ
4 .ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษา ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา 4. ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษา ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา
5. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัย อย่างร้ายแรง 5. ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัย อย่างร้ายแรง
  6 สำหรับนักศึกษาตามความในข้อ 13.2 หรือ 14.1 หรือ 14.2 หรือ 14.3 หรือ 18.1 ต้องได้รับการพิจารณาเทียบโอน หรือรับโอนรายวิชา ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ หลักสูตร และต้องมีแต้มระดับคะแนน เฉลี่ยของ รายวิชาที่เทียบโอน หรือรับโอนไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรตินิยม อันดับสอง
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังนี้  
ระเบียบ พ.ศ. 2552
ระเบียบ พ.ศ. 2547
1. มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 17.1 1 มีคุณสมบัติตามความใน ข้อ 17.1
2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  แต่เป็น ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป แต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ ได้รับปริญญา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
3 .ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น 3 ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
4. ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 4 ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ
5. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 5 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4
6. มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 6 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5
  7 สำหรับนักศึกษาตามความในข้อ 13.2 หรือ 14.1 หรือ 14.2 หรือ 14.3 หรือ 18.1 ต้องได้รับการพิจารณา เทียบโอน หรือรับโอน รายวิชา ไม่เกินกึ่งหนึ่งของ หลักสูตร และต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของ รายวิชาที่เทียบโอน หรือรับโอนไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 17.1 นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน   ดังนี้

        17.1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและ ข้อกำหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา โดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้ สัญลักษณ์ I หรือ R ค้างอยู่ ทั้งนี้ นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอนด้วย

       17.1.2 ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากเป็นนักศึกษาที่โอนย้ายมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

       17.1.3 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่วระยะ เวลาหนึ่ง

       17.1.4 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด ๆ ต่อมหาวิทยาลัย

       17.1.5 ได้ดำเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 17.2.4  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจำนวนปีการศึกษาต่อเนื่องกัน ตามแผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญา

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 17.2.5 ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษ เนื่องจากผิดวินัย อย่างร้ายแรง

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อีก อาจมีสิทธิ์ ได้รับการเทียบโอน หรือรับโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบโอนบางรายวิชา โดยนักศึกษาต้องดำเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ14.3 การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการประจำคณะก่อน

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอน หรือรับโอน บางรายวิชา รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม และให้นับหน่วยกิต รายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วยกิตสะสม แต่ไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องดำเนินการ ขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จ ภายใน ภาคการศึกษาแรก ที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบข้อ 18.1 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้

กลับด้านบน