เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
  หน้าแรก

การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
การย้าย [ สาขาวิชา / คณะ ]
การลาพักการศึกษา
การลาออกจากสภาพนักศึกษา

 

จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

การป้อนข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา(สน. 1- 2)
 

1. เข้าเว็บไซต์  http://www.sn12.psu.ac.th/ 

2. Log in เพื่อเข้าระบบโดยใช้ Psu Pass sport  ที่นักศึกษาได้รับในวันรายงานตัว    ดังภาพ

3. กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษา พร้อมสถานที่ติดต่อ,ข้อมูลบิดา,ข้อมูลมารดา,ข้อมูลผู้ปกครอง และข้อมูลผู้อุปการะให้ถูกต้อง และเป็นจริงที่สุด

4. นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด หากมหาวิทายาลัยตรวจสอบพบว่านักศึกษา กรอกข้อมูลไม่เรียบร้อย นักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

 

ตัวอย่าง บัตรประจำตัวนักศึกษา

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

กรณีนักศึกษาใหม่

  นักศึกษาใหม่จะทำบัตรประจำตัวนักศึกษาในวันรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา โดยจะทำพร้อมกับการเปิดบัญชีธนาคาร โดยนักศึกษาต้องเตรียมเอกสาร/หลักฐาน  ดังนี้

  1. รูปถ่ายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป ( ตัวอย่าง )

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  3. เงินค่าเปิดบัญชี  ขั้นต่ำ 100 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีบัตรนักศึกษาชำรุด , สูญหาย

1. รับคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนและประมวลผล

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้

     2.1 บัตรนักศึกษาที่ชำรุด ( กรณีที่บัตรชำรุด )

     2.2 ใบแจ้งความ ( กรณีที่บัตรสูญหาย )

     2.3 สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ฉบับ

     2.4 รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1 รูป

     2.5 อัตราค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร เช่น  การเปลี่ยนชื่อ - สกุล / สาขาวิชา / คณะ

1. รับคำร้องขอทำบัตรนักศึกษาได้ที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนและประมวลผล

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้

    2.1 บัตรนักศึกษาเดิม

   2.2 สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ( ที่แก้ไขชื่อ , สกุลใหม่แล้ว )  อย่างละ 1 ฉบับ

   2.3 สำเนาแบบ ช .3 ( หนังสือสำคัญซึ่งทางราชการออกให้ )  จำนวน 1 ฉบับ ( กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล )

   2.4 รูปถ่ายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ตัวอย่าง)

   2.5 ชำระเงินค่าธรรมเนียมบัตร 50 บาท

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tttttttt
ระยะเวลาในการทำบัตร :

หลังยื่นคำร้องแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาด้วยตนเอง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชนต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การขอเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล
 

คำชี้แจงในการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล

1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลให้เรียบร้อย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

2. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบหลักฐานต่อไปนี้

    2.1 สำเนาแบบ ช.3(หนังสือสำคัญเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทางราชการออกให้)

    2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน(ซึ่งได้แก้ไขชื่อ/ชื่อสกุลใหม่แล้ว)

    2.3 สำเนาประจำตัวประชาชน(ซึ่งได้แก้ไขชื่อ/ชื่อสกุลใหม่แล้ว)

3. กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีให้แนบใบสำคัญทะเบียนสมรส และสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ได้แก้ไขชื่อสกุลใหม่ด้วยแล้ว

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การย้ายสาขาวิชา / คณะ
 

การขอย้ายสาขาวิชา

ขั้นตอนการขอย้ายสาขาวิชา มีดังนี้

1. ต้องศึกษาในคณะ หรือสาขาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา(ไม่นับภาคการศึกษาที่นักศึกษาลาพัก)

2. นักศึกษารับคำร้องขอย้ายสาขาวิชาได้ที่ตู้แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายสาขาวิชาที่นี่

3. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมแนบใบรับรองผู้ปกครอง

4. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล

6. ให้นักศึกษาติดตามผลในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่นักศึกษา ขอย้ายเข้าศึกษาในสาขาวิชาใหม่

-------------------------------------------------------

** หมายเหตุ ** : การขอย้ายสาขาวิชา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องขอย้ายสาขาวิชาหลังจากสอบไล่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอย้ายคณะ

ขั้นตอนการขอย้ายคณะ  มีดังนี้

1. นักศึกษารับคำร้องขอย้ายคณะได้ที่ตู้แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล ดาวน์โหลดคำร้องขอย้ายคณะได้ที่นี่

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมแนบใบรับรองผู้ปกครอง

3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล

5. ให้นักศึกษาติดตามผลใน 1 สัปดาห์   ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลาพักการศึกษา

ขั้นตอนการขอลาพักการศึกษา  มีดังนี้

1. ในสองภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาจะลาพักการศึกษาไม่ได้ ยกเว้น กรณีป่วย หรือถูกระดมพลรับราชการทหารกองประจำการ

2. นักศึกษารับคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ที่ตู้แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องขอลาพักการศึกษาได้ที่นี่

3. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมแนบใบรับรองผู้ปกครอง

4. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

5. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล

6. งานทะเบียนและประมวลผลจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เมื่อดำเนินการเรื่องเสร็จสิ้นแล้ว

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

การลาออกจากสภาพนักศึกษา
 

ขั้นตอนการขอลาออก  มีดังนี้

1. นักศึกษารับคำร้องขอลาออกจากสภาพการเป็นนักศึกษาได้ที่ตู้แบบฟอร์มงานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องขอลาออกที่นี่

2. นักศึกษากรอกรายละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์ พร้อมแนบใบรับรองผู้ปกครอง

3. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ยื่นคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล

5. งานทะเบียนและประมวลผล จะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ เมื่อดำเนินการเรื่องเสร็จสิ้นแล้ว

 

กลับด้านบน