เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ...[ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
หน้าแรก

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์