เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]

 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ [ Flow Chart / การลงทะเบียนเรียน / การถอนวิชาเรียน ]
ตัวอย่าง  การกรอกเอกสารลงทะเบียนเรียน [ บัตรลงทะเบียนเรียน / บัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน ]  
อาจารย์ที่ปรึกษาปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน  
เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเรียน  
การตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน  
การถอนวิชาเรียน [ Flow Chart ]
จำนวนหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามระเบียบกำหนด
การลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด [ Flow Chart ]
ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน

 

จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน
      

1. นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน เมื่อพ้นสัปดาห์แรก นับจากวันเปิดภาคการศึกษาจะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษานั้น

2. หากในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเีรียน ต้องยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาันั้น  หากไม่ปฏิฺิบัติ มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาออกจากทะเบียน นักศึกษา

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
      กรณีการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านเว็บ   การเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนล่วงหน้าผ่านเว็บ , การลงทะเบียนเรียนสายผ่านเว็บ , การลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนผ่านเว็บ  มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
    1. นักศึกษากรอกรายละเอียดในบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (สน.7) หรือบัตรเพิ่ม- ถอนวิชาเรียน(สน.9) ให้เรียบร้อย

      2. นักศึกษาส่งบัตรลงทะเบียนวิชาเรียน(สน.7)  หรือบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.9) ให้อาจารย์ ที่ปรึกษาลงชื่อ พร้อมเก็บสำเนาไว้ 1 ฉบับ( โดยไม่ต้องจัดส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล )

      3. ดำเนินการลงทะเบียน เพิ่ม - ถอนวิชาเรียนผ่านเว็บ

          โดยมีขั้นตอน ดังนี้

          3.1 เข้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเรียน  ได้ที่ https://sis.surat.psu.ac.th

          3.2 คลิกที่ Sign In พร้อมพิมพ์ Username, Password

          3.3 คลิกที่ ลงทะเบียนเรียน เลือก ภาค  และปีการศึกษา  ที่จะลงทะเบียนเรียน กดปุ่ม Next

          3.4 กดปุ่ม Add New Subject

          3.5 พิมพ์ รหัส หรือชื่อวิชา แล้วกด Search เพื่อค้นหารายวิชา

         3.6 กดปุ่ม Select พร้อมทั้งระบุกลุ่มเรียน ประเภทวิชาให้ถูกต้อง

         3.7 กดปุ่ม Add for Registration

         3.8 ดำเนินการลงทะเบียนจนครบทุกวิชา

         3.9 เมื่อเลือกรายวิชาครบแล้ว นักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียน โดยคลิกที่ปุ่ม Confirm the Registration เลือก OK

         

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

ขั้นตอนการถอนวิชาเรียน

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการจะถอน  ดังภาพ

2. กดปุ่ม Withdrawal

3. กดปุ่ม Registration 1 ครั้ง และกดอีกครั้งในหน้าถัดไป

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน

    นักศึกษาต้องศึกษาจากคู่มือการศึกษาตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน หรือตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ลงทะเบียน
 
    ลงทะเบียนเรียนhttps://sis.surat.psu.ac.th/

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  การกรอกเอกสารลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลบัตรลงทะเบียนเรียน (สน.7)

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.9)  กรณีเพิ่มรายวิชา

 

ตัวอย่าง  การกรอกข้อมูลบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.7)  กรณีถอนรายวิชา โดยบันทึกสัญลักษณ์ W

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถอนวิชาเรียน

   การถอนวิชาเรียน มี 2 กรณี ดังนี้

    1. กรณีถอนวิชาเรียนผ่านเว็บ : นักศึกษาสามารถถอนวิชาเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ในช่วงการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ

     2. กรณีถอนวิชาเรียนผ่านเคาน์เตอร์งานทะเบียนและประมวลผล

         ได้แก่ การถอนวิชาเรียนโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ W และ การถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

          2.1  นักศึกษากรอกรายละเอียดในบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน (สน.9)  ให้เรียบร้อย

            2.2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเก็บสำเนา ไว้ 1 ฉบับ สำหรับการถอนวิชาเรียน โดยบันทึกสัญลักษณ์ W นักศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนด้วย

            2.3. นักศึกษาส่งบัตรเพิ่ม - ถอนวิชาเรียนส่วนของนักศึกษาให้งานทะเบียนและประมวลผล ( ส่งเฉพาะของตนเองเท่านั้น ) เพื่อบันทึกข้อมูลการถอนวิชาเรียนของนักศึกษา

            2.4. นักศึกษาต้องตรวจผลการถอนวิชาเรียนจากเว็บไซต์ https://sis.surat.psu.ac.th   หลังจากส่งบัตรเพิ่ม - ถอนแล้วไม่เกิน 3 วันทำการ หากมีปัญหา เกี่ยวกับการถอนวิชาเรียน ให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนและประมวลผลโดยทันที และหากติดต่อล่าช้านักศึกษาอาจจะได้ระดับคะแนน E ในรายวิชาที่ต้องการถอน

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จำนวหน่วยกิตที่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามระเบียบกำหนด
0000000
ภาคการศึกษา/สถานะภาพนักศึกษา
จำนวนหน่วยกิตตามที่ระเบียบกำหนด
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
ก่อนรหัส 52
ตั้งแต่รหัส 52
ตั้งแต่รหัส 53
ภาคการศึกษาปกติ
      นักศึกษาภาวะปกติ(Pass)
9 - 22
9 - 22
ไม่เกิน 15
      นักศึกษาภาวะรอพินิจ(Probation)
9 - 16
9 - 16
-
      นักศึกษาภาวะวิกฤติ(Critical)
9 - 22
9 - 16
-
ภาคฤดูร้อน
      นักศึกษาภาวะปกติ(Pass)
1 - 9
1 - 9
-
      นักศึกษาภาวะรอพินิจ(Probation)
1 - 6
1 - 6
-

หมายเหตุ : นักศึกษาภาวะวิกฤติ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่้ศึกษาในภาคการศึกษาแรกแล้วได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2.00

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด
     นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด  ต้องดำเนินการ  ดังนี้

1. เขียนคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด โดยรับคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล  หรือ ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่นี่

2. นำคำร้องไปผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดให้เรียบร้อย

3. ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ที่งานทะเบียนและประมวลผลภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะของตนเอง เท่านั้น

4. ดำเนินการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อปฏิบัติ ในการลงทะเบียน ของแต่ละภาคการศึกษา

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

    1. นักศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อกำหนดต่าง ๆ ของทุกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน ให้ถูกต้องตามที่หลักสูตรกำหนด เช่น รายวิชาบังคับก่อน รายวิชาเรียนควบคู่กัน หรือตามตารางเรียนกำหนดเช่น กลุ่มผู้เรียน หรือตามที่นักศึกษาเข้าเรียนเข้าสอบจริง หากไม่ถูกต้องให้ดำเนินการขอแก้ไขให้ถูกต้อง

        อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ แต่ละรายวิชา รายวิชานั้นจะถูกยกเลิก

    2. นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://sis.surat.psu.ac.th หัวข้อ “ ลงทะเบียนเรียน ” หากนักศึกษาพบว่ามีข้อผิดพลาด ให้ติดต่องานทะเบียน และประมวลผล ภายในกำหนด และทุกครั้งที่ลงทะเบียน นักศึกษาต้องบันทึกผล การลงทะเบียน ( บันทึกเป็นไฟล์ . mht)  เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
มีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://sis.surat.psu.ac.th/ ดังภาพ

รูปที่ 1 แสดงเว็บไซต์เพื่อปลดล็อคการลงทะเบียนเรียน

 

2. พิมพ์ Username และ Password (โดยใช้ PSU Passport หากมีปัญหาติดต่องานบริหารบุคคล โทร. 8003 ) แล้วกดปุ่ม OK

รูปที่ 2 แสดงหน้าจอสำหรับ Login เพื่อเข้าระบบ

3. เลือก ภาค และปีการศึกษาที่ต้องการปลดล็อค แล้วกดปุ่ม ตกลง

4. การอนุญาตการลงทะเบียน มีดังนี้

4.1 กรณีอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนทั้งหมด ==> กดปุ่ม อนุญาตทั้งหมด(Allow all) แล้วกดปุ่ม บันทึก(Save)

4.2 กรณีอนุญาตรายบุคคล ==> ให้คลิกเครื่องหมายถูก ลงในช่องอนุญาตลงทะเบียน ที่ชื่อนักศึกษารายนั้น แล้วกดปุ่ม บันทึก(Save)

4.3 กรณีไม่อนุญาตทั้งหมด ==> กดปุ่ม ไม่อนุญาตทั้งหมด(Not Allow) แล้วกดปุ่ม บันทึก(Save)

5. การล็อคมีสาเหตุต่าง ๆ มีดังนี้

5.1 เนื่องจากผลการเรียน(GPA) ไม่ถึง 2.00 จะสังเกตได้ว่า ในช่องอนุญาตลงทะเบียนเรียน (ทางด้านซ้ายของภาพ) จะแสดงข้อความว่า GPA ดังภาพ

รูปที่ 3 แสดงการล็อคเนื่องจากผลการเรียนไม่ถึง 2.00

 

5.2 เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดำเนินการกดปุ่มบันทึก(Save) โดยไม่ได้คลิกเครื่องหมายถูก ลงในช่อง อนุญาตลงทะเบียน โดยในช่องอนุญาตลงทะเบียนเรียน (ทางด้านซ้ายของภาพ) จะแสดงข้อความว่า SIS ดังภาพ

 

รูปที่ 4 แสดงการอนุญาตการลงทะเบียน ที่ไม่ถูกต้อง

 

6. หากปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนที่ถูกวิธี จะแสดงหน้าจอ ดังภาพ

รูปที่ 5 แสดงการปลดล็อคการลงทะเบียนที่ถูกวิธี

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา  หมวดศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร [ หลักสูตร ]
สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม [ หลักสูตร ]
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา  หมวดศึกษาทั่วไป คณะศิลป์ฯ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ [ หลักสูตร ]
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูรายละเอียดในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา  หมวดศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร [ หลักสูตร ]
สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม [ หลักสูตร ]
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา  หมวดศึกษาทั่วไป คณะศิลป์ฯ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ [ หลักสูตร ]
สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ [ หลักสูตร ]

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ฯ
สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีววภาพ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป คณะศิลป์ฯ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาพัฒนาธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ฯ
คำอธิบายรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป คณะศิลป์ฯ
สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาธุรกิจเกษตร [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ [ หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา ]

 

 

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องดูในคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไขปัญหาสำหรับการลงทะเบียนเรียน

ข้อที่ 1 เข้าเว็บเพื่อลงทะเบียนไม่ได้เป็นเพราะสาเหตุใด

คำตอบ จากที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนพบว่านักศึกษามักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับชื่อเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียน จึงมักจะเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนโดยผ่านลิงค์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบางครั้งเมื่อเว็บมหาวิทยาลัยไม่สามารถเข้าได้หรือโหลดนาน นักศึกษาจึงมักเข้าใจว่าลงทะเบียนไม่ได้ด้วย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วโอกาสจะเกิดน้อยมาก ดังนั้น เพื่อให้สามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว นักศึกษาควรจะเข้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนได้โดยตรงเพื่อประหยัดเวลาในการเข้าเว็บไซต์ ซึ่งนักศึกษาสามารถระบุชื่อเว็บไซต์ได้โดยตรงที่ https://sis . psu.ac.th/


ข้อที่ 2 เข้าระบบแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้ เพราะสาเหตุใดบ้าง

สาเหตุที่ 1. ระบุภาค/ปีการศึกษาไม่ถูกต้อง

การแก้ไข เลือกภาค/ปีการศึกษาใหม่ให้ถูกต้อง


สาเหตุที่ 2. ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือชำระแล้ว แต่ไม่ได้แสดงใบเสร็จเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียน

การแก้ไข ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ที่งานงบประมาณและพัสดุ พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินที่งานทะเบียนและประมวลผล


สาเหตุที่ 3. รายวิชากักตัวสอบ

การแก้ไข ดำเนินการตามคำร้องขอกักตัวสอบ และส่งคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผล ก่อนดำเนินการลงทะเบียน


สาเหตุที่ 4. รายวิชาไม่เปิดสอน

การแก้ไข เลือกลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค หรือติดต่องานสนับสนุนวิชาการเพื่อประสานการเปิดรายวิชา


สาเหตุที่ 5. จำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด

การแก้ไข ดำเนินการตามคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่าหนด และส่งคำร้องที่งานทะเบียนและประมวลผลก่อนลงทะเบียน


สาเหตุที่ 6. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00

การแก้ไข ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคการลงทะเบียน


สาเหตุที่ 7. ไม่มีข้อมูลการจองรายวิชา

แสดงว่ารายวิชาที่จะลงทะเบียนเป็นรายวิชาจำกัดผู้เรียนและจำนวนรับ

การแก้ไข ต้องอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาจำกัดจำนวนค่ะ


สาเหตุที่ 8. รายวิชาเต็ม

การแก้ไข กรณีเป็นรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานสนับสนุนวิชาการเพื่อประสานการเปิดรายวิชา หรือหากเรียนเป็นวิชาเสรีลองเลือกรายวิชาอื่นลงแทน


สาเหตุที่ 9. อาจารย์ที่ปรึกษาระงับการลงทะเบียน

การแก้ไข ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำปรึกษาก่อนลงทะเบียน โดยต้องให้อาจารย์อนุญาตการลงทะเบียนก่อน ( ปลดล็อคการลงทะเบียน )


ข้อที่ 3 ถอนรายวิชาแล้ว แต่ยังมีรายวิชาปรากฏอยู่ในระบบ

คำตอบ การถอนรายวิชาให้เลือกรายวิชาที่ต้องการจะถอน โดยเลือกที่ Withdraw ตอบ OK จากนั้นนักศึกษาต้องยืนยันการลงทะเบียนด้วย โดยคลิก ที่ปุ่ม Confirm The Registration จากนั้นให้นักศึกษา Sign Out เพื่อออกจากระบบ แล้ว Sign In ใหม่ เพื่อตรวจสอบผลการลงทะเบียนในรายวิชาที่ถอนค่ะ


ข้อที่ 4 ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ไม่พบรายวิชาปรากฏในระบบ

คำตอบ การลงทะเบียนในแต่ละครั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือ การยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษามักจะลืมดำเนินการในส่วนนี้ จึงทำให้การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์หรือไม่มีรายวิชาปรากฏในระบบ

การแก้ไข นักศึกษาต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาของการลงทะเบียนตามปฏิทินการศึกษา


ข้อที่ 5 ยืนยันการลงทะเบียนเรียนไม่ได้

ในการลงทะเบียนโดยส่วนใหญ่นักศึกษามักจะเลือกรายวิชาที่จะลงทะเบียนทั้งหมด ก่อนที่จะยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งอาจมีบางรายวิชาที่เต็มจำนวนรับ

การแก้ไข ก่อนยืนยันการลงทะเบียนให้นักศึกษาถอนรายวิชาที่เต็มออกก่อน เพื่อจะได้ยืนยันรายวิชาที่เหลือไปก่อน สำหรับการถอนรายวิชาออกนั้นให้คลิกเลือก Edit หลังรายวิชาที่จะลบออกจากนั้นคลิกเลือก Remove from list เมื่อถอนออกครบแล้วให้นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนให้เรียบร้อย


กลับด้านบน