เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
  หน้าแรก

ชื่อย่อสาขาวิชาในฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา
การขอกักตัวสอบ
แนวปฏิบัติในการสอบ มีดังนี้

         การแต่งกาย

         ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
         การเข้าห้องสอบ
        การปฏิบัติตนระหว่างสอบ
         การส่งกระดาษคำำตอบ
         การออกห้องสอบ
         การกักตัวสอบ
        การสอบนอกตารางสอบ
        การขอผ่อนผันการสอบ
        รายวิชาที่ไม่มีการสอบ
        การลงโทษ
        นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษ
        การยกเลิกการสอบ
         การสอบอื่น ๆ
 
        จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ

มีขั้นตอนดังนี้

ลงชื่อรับข้อสอบ จากกรรมการประกันคุณภาพข้อสอบ ก่อนสอบอย่างน้อย 30 นาที โดยรับข้อสอบได้ที่งานบริการการศึกษา อาคารเรียนรวมและบริการวิชาการ(อาคารตัวยู)

ตรวจสอบความเรียบร้อยของที่นั่งสอบ และให้ผู้สอบนั่งตามตำแหน่งที่จัดไว้

ควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสอบอย่างเคร่งครัด

เมื่อแจกข้อสอบเสร็จแล้ว ให้รอจนถึงเวลาสอบจึงให้ลงมือทำข้อสอบ

ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าสอบ พร้อมตรวจบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้นักศึกษาแสดงบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย เพื่อให้กรรมการตรวจสอบก่อนลงชื่อ ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ได้นำบัตรใด ๆ มาแสดง ให้อยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคุมสอบในวันนั้น กรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ ต้องให้นักศึกษาติดต่องานทะเบียนและประมวลผล เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และป้องกันความผิดพลาดในการให้ระดับคะแนนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

อนึ่ง หากนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือลงทะเบียนเรียนไม่เรียบร้อย งานทะเบียนจะไม่เพิ่มชื่อเข้าสอบให้นักศึกษาจนกว่านักศึกษา จะดำเนินการเขียนคำร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา และฝ่ายวิชาการของคณะที่นักศึกษาสังกัดเรียบร้อยแล้ว จึงจะกำหนดห้องสอบและที่นั่งสอบให้

กรรมการคุมสอบบันทึกข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และขาดสอบ และรายชื่อผู้ที่ขาดสอบ พร้อมลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบไว้หน้าซองข้อสอบทุกรายวิชาที่คุมสอบด้วย

นักศึกษาที่ขาดสอบ เนื่องจากป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ ต้องขอผ่อนผันการสอบต่อคณะ โดยยื่นคำร้องผ่านงานทะเบียนและประมวลผล เพื่อให้คณะเป็นผู้พิจาณาการขอผ่อนผันตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547(นักศึกษาก่อนรหัส 52) และ 2552(ตั้งแต่รหัส 52 ) ข้อ 16.1.2 โดยอนุโลมใช้สำหรับการสอบกลางภาคด้วย พร้อมแนบหลักฐานตามเหตุผลที่ขอเลื่อนสอบ

เมื่อพบว่านักศึกษาทุจริตในการสอบ หรือละเมิดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้กรรมการคุมสอบรายงานทุจริตต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ไม่กระทำการอันเป็นที่รบกวนสมาธิของผู้สอบ

ควบคุมการสอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

นำข้อสอบและกระดาษคำตอบทั้งหมด ส่งคืนกรรมการประกันคุณภาพข้อสอบ ที่งานบริการการศึกษา

ผู้คุมสอบที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถคุมสอบตามตารางได้ ดำเนินการชี้แจงเหตุผล พร้อมเสนอชื่อผู้คุมสอบแทนเพื่อขออนุมัติต่อคณบดีของคณะที่อาจารย์สังกัดอยู่

ห้องสอบแต่ละห้องจะมีกรรมการคุมสอบตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าสอบ ขอความร่วมมือกรรมการคุมสอบดำเนินการคุมสอบในภาพรวมของการสอบในห้องสอบนั้น ๆ และกรุณาลงชื่อกรรมการคุมสอบหน้าซองข้อสอบทุกรายวิชาที่คุมสอบร่วมกัน

ตรวจสอบตารางสอบ หรือวันเวลาสอบ ได้ที่เว็บไซต์งานทะเบียน หัวข้อ ค้นหาตารางสอบ

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ 16.1.2 ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัย ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้ นักศึกษาต้องขอ ผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไป หลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าว     โดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้

กลับด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบตารางเรียน
มีขั้นตอน ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์งานทะเบียน  http://reg.surat.psu.ac.th/  เลือกหัวข้อ ค้นหาตารางเรียน หรือเข้าเว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th/schedule/studyschedule_main.php  ดังภาพ
2. เลือก ปีการศึกษา และภาคการศึกษา ที่ต้องการตรวจสอบ
3. เลือกวิธีการค้นหา  มีรายการ  ดังนี้ 
3.1 ค้นหาตามรหัสวิชา

0000โดยพิมพ์รหัสวิชาที่ต้องการค้นหา ในช่อง คำค้นหา  แล้วกดปุ่ม ตกลง

 

 

 

3.2 ค้นหาตามชื่อวิชา(อังกฤษ)

         โดยพิมพ์คำส่วนใด ส่วนหนึ่งของชื่อวิชาก็ได้   ดังภาพ

  

 

3.3 ค้นหาตามชื่อวิชา(ไทย)

        พิมพ์คำส่วนใด ส่วนหนึ่งของชื่อวิชาภาษาไทย   ลงในช่อง คำค้นหา   กดปุ่ม ตกลง

   

 

3.4 ค้นหาตามชื่ออาจารย์ผู้สอน

        พิมพ์ชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ต้องการค้นหา  ดังภาพตามตัวอย่าง

   

 

 

3.5 ค้นหาตามห้องเรียน

        พิมพ์ชื่อห้องเรียนที่ต้องการค้นหาข้อมูล ดังภาพ

 

4. พิมพ์คำค้นตามรายการที่เลือก

5. กดปุ่ม ตกลง

6. หากไม่ทราบคำค้น ใ้ห้พิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์(%) ในช่อง คำค้นหา ระบบจะแสดงรายวิชาทั้งหมดในภาคการศึกษาและปีการศึกษา นั้น  ดังภาพ

 
 
 
การค้นหาตารางสอบ

    มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือก ปีการศึกษา   และ ภาคการศึกษา

2. เลือกประเภทการสอบ ได้แก่  สอบกลางภาค หรือ สอบปลายภาค  ดังภาพ

3. เลือกรายการคำค้น การค้นหาจะคล้ายกับการค้นหาตารางเรียน ประกอบด้วยรายการคำค้น ดังนี้่  ค้นหาตามรหัสวิชา  ชื่อวิชา(ไทย/อังกฤษ) ชื่อผู้คุมสอบ และค้นหาตามชื่อห้องสอบ

4. พิมพ์ข้อมูลตามรายการคำค้นที่เลือก

5. กดปุ่ม ตกลง   จะได้ตัวอย่าง   ดังภาพ

6. กรณีไม่ทราบข้อมูลคำค้น  ให้เลือกเฉพาะปีการศึกษา และภาคการศึกษา และพิมพ์เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์(%) ในช่อง คำค้นหา  และกดปุ่ม ตกลง  ดังภาพ

กลับด้านบน

 

 

 

 

การขอกักตัวสอบ

     การกักตัวสอบ  เป็นการกักตัวสอบเนื่องจากมีรายวิชาที่มีวันเวลาสอบพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 รายวิชาขึ้นไป ระบบจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ นักศึกษาต้องดำเนินการตามขั้นตอนการกักตัวสอบ

     การดำเนินการกรณี รายวิชาที่มีวันเวลาสอบกลางภาคและ/หรือสอบไล่พร้อมกัน

1. เขียนคำร้องขอกักตัวสอบ  โดยรับคำร้องได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือ ดาวน์โหลดคำร้องได้ที่นี่

2. ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดให้เรียบร้อย

3. ส่งคำร้องขอกักตัวสอบที่งานทะเบียนและประมวลผล เฉพาะของตนเอง ก่อนลงทะเบียน

4. หลังส่งคำร้องที่งานทะเบียนแล้ว นักศึกษาต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านเว็บรายวิชาที่กักตัวสอบ ภายในระยะเวลาของการลงทะเบียน

5. หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่ากำหนดต้องส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดด้วย ดาวน์โหลดคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนดได้ที่นี่

 

 

 

หมายเหตุ : ก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหรือเว็บไซต์ของงานทะเบียน และนักศึกษาต้องไปรายงานตัวที่งานสนับสนุนวิชาการ ก่อนวันสอบกลางภาคล่วงหน้าอย่าง 1 วัน เพื่อรับทราบขั้นตอนและห้องสำหรับกักตัวสอบ

กลับด้านบน