เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ... [ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน - เวลาราชการ ]
หน้าแรก

คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี (แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา)
        [ ปีการศึกษา 2555 / ปีการศึกษา 2554 / ปีการศึกษา 2553 / ปีการศึกษา 2552 / ปีการศึกษา 2551 / ปีการศึกษา 2550 ]

      *** หมายเหตุ *** : นักศึกษาต้องศึกษาจากเล่มคู่มือที่นักศึกษาได้รับประกอบด้วย หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคู่มือหลักสูตรนักศึกษาต้องติดต่อ งานสนับสนุนวิชาการ(งานหลักสูตร) ต่อ 2112

ตรวจสอบผลการเรียน
แบบฟอร์ม/คำร้อง
ปฏิทินการศึกษา
แผนผังห้องสอบ
คำถามยอดฮิต
 
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดาวน์โหลดเอกสาร
คำร้อง
แบบฟอร์ม
1. ขอใบรับรอง(ความเป็นนักศึกษา/ความประพฤติ/แสดงหน่วยกิตสะสม/ใบแทนใบปริญญาบัตร/ใบแปลปริญญา/คำอธิบายรายวิชา) 1. ขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล
2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และใบประมวลผลการศึกษา(transcript) 2. ใบรับรองผู้ปกครอง
3. ลาออก 3. ใบมอบตัวนักศึกษาใหม่
4. ย้ายคณะ 4. หนังสือมอบฉันทะ กรณีดำเนินการเกี่ยวกับ [เอกสารสำคัญ / การลงทะเบียน ]
5. ย้ายสาขาวิชา 5. เปลี่ยนแปลงจำนวนรับในกลุ่มเรียน
6. กักตัวสอบ 6. เปลี่ยนแปลงวัน - เวลา ห้องเรียน
7. ขอเลื่อนสอบ 7. ใบแจ้งรายวิชาเปิดสอน
8. ลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกกว่ากำหนด 8. เปิดกลุ่มเรียนเพิ่มเติม
9. ขอถอนเงินค่าประกันทรัพย์สินคืน 9. เปลี่ยนแปลง อ. ผู้สอน - ผู้ประสานงาน
10. ขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต หลักสูตร [ วท.บ / บธ.บ / ศศ.บ ] 10. ขอปิดรายวิชา
11. คำร้องทั่วไป 11. ยุบกลุ่มวิชาเรียน
12. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่
 

กลับด้านบน