เว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน ==> http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual ...[ หากมีข้อเสนอแนะ/สงสัย ประการใด ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร. 077-355-040 ต่อ 2121,2123,2125 ได้ในวัน- เวลาราชการ ]
  หน้าแรก

ชื่อเว็บ
เว็บไซต์
หมายเลขติดต่อ
ลงทะเบียนเรียน https://regist.surat.psu.ac.th/ 077-355040 ต่อ 2125
กรอกข้อมูลประวัติพื้นฐานนักศึกษา
( สน. 1-2 )
https://www.sn12.psu.ac.th/ 077-355040 ต่อ 2121
งานทะเบียนและประมวลผล http://reg.surat.psu.ac.th 077-355040 ต่อ 2121/2123/2125
ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.studentloan.or.th/ 077-355040 ต่อ 2119 -20
งานกิจการนักศึกษา http://office.surat.psu.ac.th/student/ 077-355040 ต่อ 2117-21
http://student.psu.ac.th/dorm2/user 077-355040 ต่อ 2150
http://student.psu.ac.th/ts2/ 077-355040 ต่อ 2117-18
http://edu.surat.psu.ac.th 077-355040 ต่อ 2107-8
สหกิจศึกษาและฝึกงาน http://classroom.surat.psu.ac.th/cet/ 077-355040 ต่อ 2114
หอบรรณาสารสนเทศ(ห้องสมุด) http://office.surat.psu.ac.th/lib/ 077-355449
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี http://www.surat.psu.ac.th 077-355040
วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.psu.ac.th 074-282000
วิทยาเขตปัตตานี http://www.pn.psu.ac.th/ 073-313928 - 45
วิทยาเขตภูเก็ต http://www.phuket.psu.ac.th/ 076-276000-1
http://www.trang.psu.ac.th/ 075-212036
ระบบสารสนเทศบุคลากร https://dss.psu.ac.th/dss_person/ 077-355040 ต่อ 8803
ระบบสารสนเทศนักศึกษา https://sis.surat.psu.ac.th/ -
แจ้งซ่อมผ่านเว็บ http://192.168.240.52/e-service/ -
จัดทำโดย...  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์