http://reg.surat.psu.ac.th/e-manual

แผนผังเว็บไซต์คู่มือระบบทะเบียน

   คู่มือการศึกษาระดับบปริญญาตรี (แผนการศึกษา/คำอธิบายรายวิชา)
          [ปีการศึกษา 2555 / ปีการศึกษา 2554 / ปีการศึกษา 2553 / ปีการศึกษา 2552 / ปีการศึกษา 2551 / ปีการศึกษา 2550 ]

   ระบบตรวจสอบการใช้ห้องเรียน

   รายชื่อนักศึกษาแยกตามสาขาวิชา

   ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนแต่ละรายวิชา

   ระบบตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน/ผลการเรียนผ่านเว็บ

   สถิตินักศึกษา [ การสอบเข้า / ระดับการศึกษา / คณะ / เพศ / ศาสนา / ภูมิลำเนา ]

   แบบฟอร์ม/คำร้อง

   ปฏิทินการศึกษา

    แผนผังห้องสอบ

    คำถามยอดฮิต

 

   การป้อนข้อมูลประวัติพื้นฐานนักศึกษา(สน.1-2)

    การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
         [ ตัวอย่างบัตร / ระยะเวลาทำบัตร / บัตรนักศึกษาใหม่ / บัตรหายหรือชำรุด / เปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร / ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกระเบียบ]

    การเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล

    การย้ายคณะ / สาขาวิชา

    การลาพักการศึกษา

    การลาออกจากสถานภาพนักศึกษา

 

    คู่มือเกี่ยวกับลงทะเบียนเรียน

   ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน

    ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ [ การลงทะเบียนเรียน / การถอนวิชาเรียน ]

    ตัวอย่าง การกรอกเอกสารลงทะเบียน [ บัตรลงทะเบียน / บัตรเพิม - ถอนวิชาเรียน ]

    การปลดล็อคการลงทะเบียนเรียนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

    เว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนเรียน

    การตรวจสอบรายวิชาที่จะลงทะเบียน

    การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

    ประเภทการถอนวิชาเรียน

    จำนวนหน่วยกิตตามที่ระเบียบกำหนด

    การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่ากำหนด

 

    การค้นหาตารางเรียน / ตารางสอบ

    ชื่อย่อสาขาวิชาในฐานข้อมูลทะเบียน

    การขอกักตัวสอบไล

    แนวปฏิบัติสำหรับกรรมการคุมสอบ

    แนวปฏิบัติในการสอบ

 

    สถานภาพนักศึกษา

    การขอเลื่อนสอบ

    ความหมายของระดับคะแนนและสัญลักษณ

    การคิดเกรดเฉลี่ย

    การรับรองผลการเรียนที่พิมพ์จากเว็บไซต

    การแก้สัญลักษณ์ I

    การขอทบทวนผลการเรียน

 

   การขอเทียบโอนรายวิชา

   รายวิชาเทียบเท่า

   การตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร

   การขึ้นทะเบียนบัณฑิต [ วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) / บริหารธุรกิจ(บธ.บ) / ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ) ]

   คุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรตินิยม

 

    ระยะเวลาการขอเอกสาร

    การชำระเงินค่าเอกสาร

    อัตราค่าจัดส่งเอกสาร

    ขั้นตอนการขอเอกสาร [ ใบรับรอง / หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและใบประมวลผลการศึกษา ]

    การมอบฉันทะ

    ตัวอย่าง รูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย [ นักศึกษา / บัณฑิต ]

 

    ระดับปริญญาตรี

    ระดับบัณฑิตศึกษา

 

    ขั้นตอนการดำเนินการ

    ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

    ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ [ กรณีดำเนินการขอเอกสารสำคัญ / กรณีดำเนินการเกี่ยวกับลงทะเบียน ]

 

    อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

    รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา

    การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

    การขอเอกสารประกอบการเบิกเงินของผู้ปกครอง

    การผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

    ลงทะเบียนเรียน

    ป้อนข้อมูลประวัติพื้นฐานนักศึกษา(สน. 1-2)

    งานทะเบียนและประมวลผล

    ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

    ตรวจสอบทรานสคริปกิจกรรม

    การจองหอพักนักศึกษา

    งานกิจการนักศึกษา

    งานบริการการศึกษา

    สหกิจศึกษา/ฝึกงาน

    วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

    วิทยาเขตหาดใหญ่

    วิทยาเขตปัตตานี

    วิทยาเขตภูเก็ต

    วิทยาเขตตรัง

    หอบรรณาสารสนเทศ(ห้องสมุด)

    ระบบสารสนเทศบุคลากร(DSS)

    ระบบสารสนเทศนักศึกษา(SIS)

    แจ้งซ่อมผ่านเว็บ

 

จัดทำโดย  งานทะเบียนและประมวลผล    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์