งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561  

ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 7)... (7 ธ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 6)... (29 พ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 5)... (26 พ.ย. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (20 พ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2561 (ครั้งที่ 4)... (14 พ.ย. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561... (28 ก.ย. 61)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ช่วงที่ 1... (21 ส.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (09.02 น.)... (14 ส.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคฤดูร้อน /2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.41 น.)... (9 ส.ค. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2560 (ครั้งที่ 5)... (14 มิ.ย. 61)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2260... (4 มิ.ย. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผู้ร่วมเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (11.41 น.) นักศึกษาที่ไม่เห็นผลการเรียนติดต่อสำนักงานคณะ 0 7727 8886... (1 มิ.ย. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ร่วมเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (14.18 น.)... (31 พ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 4... (30 พ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 3...... (22 พ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 2...... (21 พ.ค. 61)      
การชำระเงิน กรณีลงทะเบียนเฉพาะวิชาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560... (18 พ.ค. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2560 ครั้งที่ 1...... (15 พ.ค. 61)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2560... (24 เม.ย. 61)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2560 ครั้งที่ 6...... (18 เม.ย. 61)      

.:: Visited [ 1,470,085 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th