งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  

ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (14 ก.พ. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5) มีสอบกลางภาค 1 ราย โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (31 ม.ค. 61)      
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2560... (15 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 4 (21.11 น.) โปรด คลิก !!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด... (12 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 1/2560 ครั้งที่ 3 (19.28 น.) โปรด click!!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียด... (9 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาโท ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (15.12 น.)... (8 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.13 น.)... (5 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2560 ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ click !!!!!! เพื่ออ่านรายละเอียดแนวปฏิบัติ (16.46 น.)... (4 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (3 ม.ค. 61)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ภาค 1/2560 (ครั้งที่ 1) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (26 ธ.ค. 60)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 6) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (18 ธ.ค. 60)      
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5 : 07 ธ.ค. 2560) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (7 ธ.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (20 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 4)... (10 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 3)... (9 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2)... (6 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 1)... (24 ต.ค. 60)      
แจ้งบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถมารับ #ปริญญาบัตร #สูติบัตร ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ได้เป็นต้นไป #สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์จะให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือมอบฉันทะให้บุคคลที่ได้รับมอบฉันทะมารับได้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ ... (10 ต.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (28 ก.ย. 60)      
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร... (11 ก.ย. 60)      

.:: Visited [ 1,338,523 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th