งานทะเบียนและประมวลผล

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560  

ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 5 : 07 ธ.ค. 2560) โปรดคลิกอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามประกาศ... (7 ธ.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (20 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 4)... (10 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 3)... (9 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 2)... (6 พ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2560 (ครั้งที่ 1)... (24 ต.ค. 60)      
แจ้งบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 สามารถมารับ #ปริญญาบัตร #สูติบัตร ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแต่บัดนี้ได้เป็นต้นไป #สำหรับบัณฑิตที่มีความประสงค์จะให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งทางไปรษณีย์หรือมอบฉันทะให้บุคคลที่ได้รับมอบฉันทะมารับได้โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ ... (10 ต.ค. 60)      
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2560... (28 ก.ย. 60)      
ตัวอย่าง แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร... (11 ก.ย. 60)      
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์(ช่วงก่อนถอนรายวิชา) ภาค 1/2560... (21 ส.ค. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุุตสาหกรรม (16.17 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง......... (17 ส.ค. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (16.27 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง...... (11 ส.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2559 (ครั้งที่ 7)... (18 ก.ค. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 6)... (22 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 5)... (15 มิ.ย. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม (16.41 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (12 มิ.ย. 60)      
ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (14.35 น.) ตรวจสอบทางระบบสารสนเทศนักศึกษา ..click. เพื่ออ่านรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง... (9 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 4)... (8 มิ.ย. 60)      
z... (8 มิ.ย. 60)      
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2559 (ครั้งที่ 3)... (31 พ.ค. 60)      

.:: Visited [ 1,298,121 ] Times ::.
.:: Counter Started [ 01/05/2548 ] ::.
 
© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th