งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 181 - 200 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 10/73
ขอให้นางสาวภัณฑิรา พรหมวิเศษ และ นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ์ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด ... (24 ส.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2558... (18 ส.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 11.56.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 09.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58) 
แบบประเมิน คู่มือปฏิทินการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (3 ส.ค. 58) 
แบบประเมิน TMM... (3 ส.ค. 58) 
การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชา เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557... (14 ก.ค. 58) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (3 ก.ค. 58) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2557... (10 มิ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 4... (4 มิ.ย. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะวิทยาการจัดการ ป.โท click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(15.59 น.)... (2 มิ.ย. 58) ... (3 มิ.ย. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ป. ตรี ป.โท click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(15.35 น.)... ... (2 มิ.ย. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป. ตรี ป.โท ป.เอก click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(12.01 น.)... (2 มิ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 3... (29 พ.ค. 58) 
ประกาศ เรื่อง การปรับเกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ... (28 พ.ค. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 2... (26 พ.ค. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 7... (22 พ.ค. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 1... (21 พ.ค. 58) 
ขอให้นายธัญเทพ แสงโชติ (5740011025) ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด... (6 พ.ค. 58) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ ภาค 2/2557 ... (1 พ.ค. 58) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th