งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 321 - 340 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 17/72
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ... (7 ธ.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนและยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 2/2555... (4 ธ.ค. 55) 
รับรองผลการเรียนภาค 1/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพิ่มเติมจากวันที่ 27 พฤจิกายน 2555... (28 พ.ย. 55) 
รับรองผลการเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เพิ่มเติม หลังจากการรับรองเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนรายวิชาที่มีวัน-เวลาสอบตรงกัน... (27 พ.ย. 55) 
ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าระเบียบกำหนด... (27 พ.ย. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2555 ... (22 พ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (19 พ.ย. 55) 
ประกาศ นายยุทธดนัย ไม้อบเชย รหัสประจำตัวนักศึกษา 5340310925 ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (19 พ.ย. 55) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/55ครั้งที่ 3 ยังไม่ส่งคำร้อง ให้ส่งไม่เกิน 16 พ.ย. 255... (14 พ.ย. 55) 
ด่วนที่สุด..ประกาศ...รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/55 ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง ให้ส่งไม่เกิน 16 พ.ย. 2555 ก่อนเวลา 16.30 น.... (13 พ.ย. 55) 
ขอพบนักศึกษาที่คณะอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้ว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการเรื่องการเทียบโอนรายวิชาครับ... (13 พ.ย. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ย้ายสาขาวิชา... (12 พ.ย. 55) 
ประกาศ ผลการเรียน 1/2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เพิ่มเติม) 16.47 น.... (8 พ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2555... (8 พ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/55... (8 พ.ย. 55) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท (10.03 น.)... (7 พ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2555 ที่ยังไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (6 พ.ย. 55) 
ประกาศ ผลการเรียนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ ภาค 1/2555 ที่ได้รับการรัรบรองเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประจำคณะ ... (3 พ.ย. 55) 
แจ้งบัณฑิตตามรายชื่อนี้ที่จะเข้ารายงานตัววันที่ 5 พ.ย. 2555 ให้นำหลักฐานการชำระหนี้สินมารายงานตัวกับงานทะเบียนฯ สงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 077-278800 ต่อ งานทะเบียน 2124 ครับ ... (2 พ.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th