งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 381 - 400 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 20/74
ประกาศ ผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/ 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท (10.03 น.)... (7 พ.ย. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2555 ที่ยังไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด... (6 พ.ย. 55) 
ประกาศ ผลการเรียนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ ภาค 1/2555 ที่ได้รับการรัรบรองเพิ่มเติมจากคณะกรรมการประจำคณะ ... (3 พ.ย. 55) 
แจ้งบัณฑิตตามรายชื่อนี้ที่จะเข้ารายงานตัววันที่ 5 พ.ย. 2555 ให้นำหลักฐานการชำระหนี้สินมารายงานตัวกับงานทะเบียนฯ สงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 077-278800 ต่อ งานทะเบียน 2124 ครับ ... (2 พ.ย. 55) 
ประกาศ เหตุผลที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่ภาค 2/2555 เป็นต้นไป... (1 พ.ย. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2555 ครั้งที่ 4... (30 ต.ค. 55) 
ประกาศ ผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาค 1/2555 ครั้งที่ 1 เวลา 14.28 น. ... (30 ต.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2555 ครั้งที่ 3... (30 ต.ค. 55) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ภาค 1/2555 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 (เฉพาะรายที่คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ)... (30 ต.ค. 55) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียน ภาค 1/2555 ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ วิทยาการจัดากร ครั้งที่ 1 เวลา 8.38 น.... (30 ต.ค. 55) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด... (24 ต.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2555 ครั้งที่ 2... (17 ต.ค. 55) 
ขอพบนายอุดมพล รัฐแฉล้ม 5140110630 และนายนันทกรณ์ ขจรวัฒนากุล 5140110744 ที่งานทะเบียนฯ ... (4 ต.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อรับสมุดบัญชีธนาคาร+บัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ สาขาสุราษฎร์ธานี เยื้องตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ... (1 ต.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2555 ครั้งที่ 1... (1 ต.ค. 55) 
การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2554 ... (28 ก.ย. 55) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 27 ก.ย.2555 ก่อนเวลา 16.30 น.... (26 ก.ย. 55) 
ประกาศผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2555 ครั้งที่ 6... (14 ก.ย. 55) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 2/2555... (10 ก.ย. 55) 
ขอพบนายอังกูร ชายกุล 5140011065 ที่ห้องงานทะเบียนฯ เรื่องขอเทียบเท่ารายวิชา ... (7 ก.ย. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th