งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 461 - 480 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 24/74
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 2/2554 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 เวลา 8.44 น. ... (26 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลือนการสอบ ภาค 2 / 2554 ครั้งที่ 6... (22 มี.ค. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ......... (16 มี.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน/2554 ... (15 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 5... (14 มี.ค. 55) 
แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I... (13 มี.ค. 55) 
หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554... (12 มี.ค. 55) 
กำหนดการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2554... (12 มี.ค. 55) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียน ภาค 2/2554 ... (12 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2554 ครั้งที่ 4... (8 มี.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน วิชา937-266 กลุ่ม 02 ภาค 1/2555 โดยให้ไปลงกลุ่ม 03 แทน ค่ะ... (8 มี.ค. 55) 
ประกาศ... รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ 1/2555 (เพิ่มเติม)... (6 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่2/2554 ครั้งที่ 3... (6 มี.ค. 55) 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา (ประจำปีการศึกษา 2555)... (2 มี.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานอย่างเดียวเฉพาะภาคฤดูร้อน/2554... (2 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2554 ครั้งที่ 2... (27 ก.พ. 55) 
ขอพบนายณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์ รหัสนักศึกษา 5140111509 สาขาความปลอดภัยทางอาหาร ที่งานทะบียนฯ ... (24 ก.พ. 55) 
ประกาศ...นักศึกษาไมีมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล (นางสาวกฤตพร กาญจนะ วิชา 928-202) ... (20 ก.พ. 55) 
ขอพบ น.ส.ประกายรัตน์ โภคาเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่งานทะเบียนฯ เรื่องการรับโอนรายวิชาครับ... (20 ก.พ. 55) 
ประกาศ....การลงทะเบียนเรียนวิชา 937-195 และวิชา 935-172 ของนศ.สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ รหัส 54 ... (17 ก.พ. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th