งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 461 - 480 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 24/73
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา (ประจำปีการศึกษา 2555)... (2 มี.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานอย่างเดียวเฉพาะภาคฤดูร้อน/2554... (2 มี.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2554 ครั้งที่ 2... (27 ก.พ. 55) 
ขอพบนายณัฐพันธุ์ ตติยาภรณ์ รหัสนักศึกษา 5140111509 สาขาความปลอดภัยทางอาหาร ที่งานทะบียนฯ ... (24 ก.พ. 55) 
ประกาศ...นักศึกษาไมีมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล (นางสาวกฤตพร กาญจนะ วิชา 928-202) ... (20 ก.พ. 55) 
ขอพบ น.ส.ประกายรัตน์ โภคาเดช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ที่งานทะเบียนฯ เรื่องการรับโอนรายวิชาครับ... (20 ก.พ. 55) 
ประกาศ....การลงทะเบียนเรียนวิชา 937-195 และวิชา 935-172 ของนศ.สาขาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ รหัส 54 ... (17 ก.พ. 55) 
ประกาศแจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2554 ครั้ง 1... (16 ก.พ. 55) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวศกุนตลา อุษาทิวสกาล ที่ห้องทะเบียนฯ เรื่องมีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียน... (15 ก.พ. 55) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล +++... (13 ก.พ. 55) 
ขอพบ นศ. ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ เรื่องการเทียบโอนรายวิชา... (2 ก.พ. 55) 
ประกาศ การแจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 7... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ....รายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2555... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ...รายวิชาจำกัดจำนวน ภาคฤดูร้อน/2554... (24 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 6... (23 ม.ค. 55) 
ขอพบ นายศุภณัฐ อำนวย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ น.ส.สายทิพย์ ขุยยกสุย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ เรื่องการเทียบโอนรายวิชาครับ ... (23 ม.ค. 55) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ สาย เพิ่ม-ถอนรายวิชา ภาคฤดูร้อน/2554 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 ม.ค. 55) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554 ครั้งที่ 4... (17 ม.ค. 55) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่อง ถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2554... (12 ม.ค. 55) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554....... (11 ม.ค. 55) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th