งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 501 - 520 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 26/74
สำคัญมาก...ขอพบนักศึกษาปริญญาตรีที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (28 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายณรงค์ศักดิ์ พุทธศรี รหัสนักศึกษา 5340310113 เพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่... (28 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 3) ... (28 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2554... (23 ธ.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายพงศธร บัวทอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (22 ธ.ค. 54) 
สำคัญมาก ประกาศเรื่องการเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา ..สำหรับ นศ. ที่จะย้ายคณะ หรือประเภทวิชา หรือสาขา หรือผู้ที่เคยศึกษาใน มอ. แล้วผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอีก หรือ นศ. ที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ... (16 ธ.ค. 54) 
ขอพบ นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรูปชีวภาพ รหัส 51 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (16 ธ.ค. 54) 
ขอพบ นส.วรรนิษา ชุมเกศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (16 ธ.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่ากำหนด(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง) ภาค 2/2554... (16 ธ.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (15 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 2) ... (15 ธ.ค. 54) 
ด่วนที่สุด ...ขอพบนางสาวสาวนัสริน เจะมะ ที่งานทะเบียนฯ มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน ภาค 2/2554... (9 ธ.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (8 ธ.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2554 (ครั้งที่ 3) ... (8 ธ.ค. 54) 
ชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค 1/2554 (ครั้งที่ 1) ... (6 ธ.ค. 54) 
ประกาศ การหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา 2/2554 (นักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชี)... (25 พ.ย. 54) 
แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2554 นายเอกวุฒิ ซ้อนศรี ... (24 พ.ย. 54) 
สำคัญมาก...นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2554... (23 พ.ย. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวกนกพร ศรีวิรัตน์ รหัส 5440310301 ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ... (23 พ.ย. 54) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนด่วน มีปัญหาเรื่องลงทะเบียน ... (18 พ.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th