งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 521 - 540 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 27/73
ประกาศผลการเรียน ภาค 1/2554 ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 15.25 น.... (27 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (26 ต.ค. 54) 
ประกาศ.... ขอพบ นางสาวศุภกานต์ แก่นจันทร์ ที่งานทะเบียนฯ... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวเมริกา ช่วยสองเมือง และนางสาวสุนิษา พุ่มเอียด ที่งานทะเบียนฯ ด่วน!!!!!... (25 ต.ค. 54) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน)... (แก้ไขใหม่)... (21 ต.ค. 54) 
ขอพบนางสาวสุดารัตน์ พรหมชิต ที่งานทะเบียนฯ เรื่องลงทะเบียน ภาค 2/2554... (19 ต.ค. 54) 
กำหนดรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่1 ปี 2554... (19 ต.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นางสาวกุลญา จันทรมณี ติดต่องานทะเบียน เรื่องมีปัญเรื่องลงทะเบียนเรียน... (19 ต.ค. 54) 
ประกาศ...ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 2(วันที่ 14 ต.ค. 2554)... (14 ต.ค. 54) 
ประกาศ หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554... (13 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... (13 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ชุติมา ยอดราช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (6 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.อชิรา ชลธารวิทยากูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (5 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส. นิรชรา มณีโชติ สาขาเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (5 ต.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวอรอุษา จันทเลิศ/นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว...ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2554...... (30 ก.ย. 54) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวกุลญา จันทรมณี...ที่งานทะเบียนฯ... (29 ก.ย. 54) 
ประกาศ...แจ้งผลการขอเลื่อนสอบ กลางภาค 1/2554 ครั้งที่ 4(28 ก.ย. 2554)... (28 ก.ย. 54) 
ขอพบ น.ส. ดารารัฐ เมืองคง สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (20 ก.ย. 54) 
ประกาศ...ผลการเลื่อนสอบกลางภาค1/2554 ครั้งที่ 3... (20 ก.ย. 54) 
สำคัญที่สุด....ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ภาค 2/2554... (12 ก.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th