งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 541 - 560 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 28/74
ด่วนที่สุด...นางสาวกุลญา จันทรมณี ติดต่องานทะเบียน เรื่องมีปัญเรื่องลงทะเบียนเรียน... (19 ต.ค. 54) 
ประกาศ...ผลการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 1/2554 ครั้งที่ 2(วันที่ 14 ต.ค. 2554)... (14 ต.ค. 54) 
ประกาศ หนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554... (13 ต.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... (13 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ชุติมา ยอดราช สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (6 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.อชิรา ชลธารวิทยากูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (5 ต.ค. 54) 
ขอพบ น.ส. นิรชรา มณีโชติ สาขาเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (5 ต.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวอรอุษา จันทเลิศ/นางสาวกมลรัตน์ แซ่โค้ว...ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2554...... (30 ก.ย. 54) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนางสาวกุลญา จันทรมณี...ที่งานทะเบียนฯ... (29 ก.ย. 54) 
ประกาศ...แจ้งผลการขอเลื่อนสอบ กลางภาค 1/2554 ครั้งที่ 4(28 ก.ย. 2554)... (28 ก.ย. 54) 
ขอพบ น.ส. ดารารัฐ เมืองคง สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (20 ก.ย. 54) 
ประกาศ...ผลการเลื่อนสอบกลางภาค1/2554 ครั้งที่ 3... (20 ก.ย. 54) 
สำคัญที่สุด....ขั้นตอนการขอหนังสือสำคัญทางการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ภาค 2/2554... (12 ก.ย. 54) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงาน/สหกิจในภาคการศึกษาที่ 2/2554... (12 ก.ย. 54) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2554 ... (12 ก.ย. 54) 
ประกาศ...แจ้งผลการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2554 ครั้งที่ 2(9 ก.ย. 2554)... (9 ก.ย. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล ภาค 1/2554... (8 ก.ย. 54) 
.....ด่วนที่สุด....รายชื่อนักศึกษามีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียน ภาค 1/2554 ... (7 ก.ย. 54) 
.....รับบัตรนักศึกษา....... (5 ก.ย. 54) 
ด่วนที่สุด...นางสวกุลญา จันทรมณี ติดต่องานทะเบียนด้วยค่ะ... (1 ก.ย. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th