งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 601 - 620 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 31/72
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2553 ครั้งที่ 1... (8 มี.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!@!@... (7 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.อินทิรา เพียงสันทัศน์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (7 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ขอร่าหนะ ยอดหมาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (3 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.เสาวลักษณ์ ฉิมลี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปี4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (2 มี.ค. 54) 
ขอพบนางสาวปัทมา ลิ้นหล่อ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (1 มี.ค. 54) 
ขอพบนายจิราคม แสงจันทร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ที่งานทะเบียนครับฯ... (28 ก.พ. 54) 
ขอพบนายวีรวัตร ศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (25 ก.พ. 54) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553... (25 ก.พ. 54) 
ประกาศ นางสาวอิ๋ว บุญอ่อน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (25 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.เกษแก้ว ปานสุวรรณ์และ น.ส.วาสนาจิระแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นายอิทธิพล อุปลา นางสาวสรารัตน์ ชูพงษ์ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ 2/2553 (935-216 และ 935-112)... (23 ก.พ. 54) 
ขอพบนายวิศรุจน์ ช่วยธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นางสาวกาญจนา กลับวิหค และนางสาวมัณฑนา สุขน้อย ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.ฑิฆัมพร เพชรฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 5040110716 ที่งานทะเบียนฯครับ... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.ณัฐมน พันธ์ทอง รหัสนักศึกษา 5040111416 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.สุภาณี กิ้มแก้ว สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (16 ก.พ. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวพิธุนาฎ แสงพรหมมินทร์ และ นางสาวพรทิพย์ บริพิศ ที่งานทะเบียนประมวลผล ด่วน ... (16 ก.พ. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (15 ก.พ. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th