งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 621 - 640 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 32/73
ขอพบ น.ส.กิตติยา บุญแก้ว และน.ส.ดลฤดี รอดแก้ว สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ที่งานทะเบียนฯ ครับ ... (29 มี.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 เวลา 16.40 น. ... (25 มี.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนคณะเทคโนโลยีและการจัดการ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 เวลา 15.15 น.... (25 มี.ค. 54) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553 ระดับปริญญาตรี (นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน)... (24 มี.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (23 มี.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2553 ครั้งที่ 3... (23 มี.ค. 54) 
กำหนดการรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2553... (22 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.พรวลี สีสังข์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (21 มี.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2553 ครั้งที่ 2... (11 มี.ค. 54) 
ขอพบนายกิตตินันท์ เพ็งจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ที่งานทะเบียนครับ... (9 มี.ค. 54) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 2/2553 ครั้งที่ 1... (8 มี.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!@!@... (7 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.อินทิรา เพียงสันทัศน์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (7 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ขอร่าหนะ ยอดหมาน สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (3 มี.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.เสาวลักษณ์ ฉิมลี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปี4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (2 มี.ค. 54) 
ขอพบนางสาวปัทมา ลิ้นหล่อ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (1 มี.ค. 54) 
ขอพบนายจิราคม แสงจันทร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 ที่งานทะเบียนครับฯ... (28 ก.พ. 54) 
ขอพบนายวีรวัตร ศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (25 ก.พ. 54) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2553... (25 ก.พ. 54) 
ประกาศ นางสาวอิ๋ว บุญอ่อน ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (25 ก.พ. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th