งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 621 - 640 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 32/72
การชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานอย่างเดียว ภาค 3/2553... (9 ก.พ. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวพรชนก ชีวสว่างวงศ์ ที่งานทะเบียนประมวลผล ด่วน... (9 ก.พ. 54) 
ประกาศ น.ส.อโณชา กระโหมวงศ์ และนายนวรุจน์ ยอสินธุ์ ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (8 ก.พ. 54) 
ประกาศ นายเจษฎา ธิบดีมี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (7 ก.พ. 54) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554... (2 ก.พ. 54) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554... (2 ก.พ. 54) 
รายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2554... (1 ก.พ. 54) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน ในภาคการศึกษาที่ 3/2553... (1 ก.พ. 54) 
ขอพบด่วนที่สุด..นายชัยณรงค์ ศรีรักษา/นายพลาวุฒิ ลิ่มศิลา/น.ส.ฤดีรัตน์ โชติพงษ์ และน.ส.ศศิกร หน่อพันธุ์ ...ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล... (31 ม.ค. 54) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษาที่จะฝึกงานประจำภาคฤดูร้อน/2553... (28 ม.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2553 ครั้งที่ 6... (28 ม.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ w ภาค 2/2553 ติดต่องานทะเบียน มิฉะนั้น อาจได้รับผลการเรียนเป็น E ในรายวิชาดังกล่าว... (27 ม.ค. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!... (25 ม.ค. 54) 
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2553 หลังวันที่ 24 ม.ค. 2554 ... (25 ม.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2553 (ครั้งที่ 1) ... (24 ม.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2553 (ครั้งที่ 5) ... (20 ม.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2553 (ครั้งที่ 4)... (20 ม.ค. 54) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่องการถอนวิชาเรียน ภาค 2/2553...... (20 ม.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายศิริพงศ์ รัตนโชเต 5140110407 นายภควัต พรหมลาศ 5140110452 นายอานัส รอยิง 5140110441 ที่งานทะเบียนฯ เรื่องให้มาลงชื่อถอนวิชาฯ... (20 ม.ค. 54) 
การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2553 ต่างวิทยาเขต ที่วิทยาเขตปัตตานี... (19 ม.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th