งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 641 - 660 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 33/73
ขอพบ น.ส.เกษแก้ว ปานสุวรรณ์และ น.ส.วาสนาจิระแพทย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นายอิทธิพล อุปลา นางสาวสรารัตน์ ชูพงษ์ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ 2/2553 (935-216 และ 935-112)... (23 ก.พ. 54) 
ขอพบนายวิศรุจน์ ช่วยธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (23 ก.พ. 54) 
ประกาศ นางสาวกาญจนา กลับวิหค และนางสาวมัณฑนา สุขน้อย ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.ฑิฆัมพร เพชรฤทธิ์ รหัสนักศึกษา 5040110716 ที่งานทะเบียนฯครับ... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.ณัฐมน พันธ์ทอง รหัสนักศึกษา 5040111416 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (21 ก.พ. 54) 
ขอพบ น.ส.สุภาณี กิ้มแก้ว สาขาวิชาเศรษศาสตร์ธุรกิจ ปี 4 ที่งานทะเบียนฯครับ... (16 ก.พ. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวพิธุนาฎ แสงพรหมมินทร์ และ นางสาวพรทิพย์ บริพิศ ที่งานทะเบียนประมวลผล ด่วน ... (16 ก.พ. 54) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!!... (15 ก.พ. 54) 
การชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานอย่างเดียว ภาค 3/2553... (9 ก.พ. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวพรชนก ชีวสว่างวงศ์ ที่งานทะเบียนประมวลผล ด่วน... (9 ก.พ. 54) 
ประกาศ น.ส.อโณชา กระโหมวงศ์ และนายนวรุจน์ ยอสินธุ์ ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (8 ก.พ. 54) 
ประกาศ นายเจษฎา ธิบดีมี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน... (7 ก.พ. 54) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554... (2 ก.พ. 54) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554... (2 ก.พ. 54) 
รายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2554... (1 ก.พ. 54) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกงาน ในภาคการศึกษาที่ 3/2553... (1 ก.พ. 54) 
ขอพบด่วนที่สุด..นายชัยณรงค์ ศรีรักษา/นายพลาวุฒิ ลิ่มศิลา/น.ส.ฤดีรัตน์ โชติพงษ์ และน.ส.ศศิกร หน่อพันธุ์ ...ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล... (31 ม.ค. 54) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต เฉพาะนักศึกษาที่จะฝึกงานประจำภาคฤดูร้อน/2553... (28 ม.ค. 54) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th