งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  
แสดงรายการที่ 641 - 660 จากทั้งหมด 1432 รายการหน้า 33/72
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหา เรื่องการถอนวิชาเรียน ภาค 2/2553...... (20 ม.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนายศิริพงศ์ รัตนโชเต 5140110407 นายภควัต พรหมลาศ 5140110452 นายอานัส รอยิง 5140110441 ที่งานทะเบียนฯ เรื่องให้มาลงชื่อถอนวิชาฯ... (20 ม.ค. 54) 
การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2553 ต่างวิทยาเขต ที่วิทยาเขตปัตตานี... (19 ม.ค. 54) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2553... (17 ม.ค. 54) 
การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2553 ต่างวิทยาเขต(วิทยาเขตหาดใหญ่)... (17 ม.ค. 54) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2553 (ครั้งที่ 3)... (13 ม.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2553 (ครั้งที่ 2) ... (11 ม.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบนางสาวจรัสศรี นนทรักษ์ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (11 ม.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.โสมวรา บุตรสามบ่อ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ติดต่องานทะเบียนฯ ครับ... (11 ม.ค. 54) 
ขอพบ น.ส.ชารินี ฉัตรวโรดม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (7 ม.ค. 54) 
ประกาศ ขอพบ น.ส.กมลชนก พิรุณ รหัสนักศึกษา 5140210101 และนายสุฮัยดีย์ อาแว รหัสนักศึกษา 5040111395 ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องเลขที่บัญชีธนาคารฯ... (5 ม.ค. 54) 
นักศึกษาที่ทำบัตรหายตอนสอบกลางภาค ติดต่อขอรับบัตรได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ตามรายชื่อต่อไปนี้... (4 ม.ค. 54) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/53 (ครั้งที่ 1)... (28 ธ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2553 (ครั้งที่ 3) ... (28 ธ.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!... (17 ธ.ค. 53) 
ประกาศ นางสาวชารินี ฉัตรวโรดม ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (16 ธ.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอทบทวนผลการเรียน ภาค 1/2553 ครั้งที่ 1... (16 ธ.ค. 53) 
ขอบ น.ส.ปรียานุช คชฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (15 ธ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด(ภาวะรอพินิจ) ภาค 2/2553 ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อย... (15 ธ.ค. 53) 
สำคัญมากทุกคนต้องอ่าน ....การตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2553... (13 ธ.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th