งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 681 - 700 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 35/73
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2553 (ครั้งที่ 3) ... (28 ธ.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!... (17 ธ.ค. 53) 
ประกาศ นางสาวชารินี ฉัตรวโรดม ติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมย้ายสาขาวิชา ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (16 ธ.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอทบทวนผลการเรียน ภาค 1/2553 ครั้งที่ 1... (16 ธ.ค. 53) 
ขอบ น.ส.ปรียานุช คชฤกษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (15 ธ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด(ภาวะรอพินิจ) ภาค 2/2553 ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อย... (15 ธ.ค. 53) 
สำคัญมากทุกคนต้องอ่าน ....การตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2553... (13 ธ.ค. 53) 
ขอพบ น.ส.พรทิพย์ บริพิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯครับ... (13 ธ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2553 (ครั้งที่ 2)... (13 ธ.ค. 53) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 และกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้หักบัญชีหรือจ่าย Bill Payment... (3 ธ.ค. 53) 
ขอพบ น.ส.จารุวรรณ ชลสงคราม ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (30 พ.ย. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาวิชาการแปรรูปชีวภาพ รหัส 50 ดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนครับ... (30 พ.ย. 53) 
ขอพบนักศึกษา สาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 51 ดังต่อไปนี้ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (30 พ.ย. 53) 
ขอพบ นายธนชิต จุลเลศ รหัสนักศึกษา 5040111508 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (30 พ.ย. 53) 
ขอพบ น.ส.อ้อมใจ ปะนะสี รหัสนักศึกษา 5040011039 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (30 พ.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค1/2553 (ครั้งที่ 1) ... (30 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนภาค 1/2553 ครั้งที่ 4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ประมาณเวลา 14.00 น. ... (24 พ.ย. 53) 
ขอพบ น.ส.นลิตา รักษ์นุ้ย ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (24 พ.ย. 53) 
ด่วนที่สุด...นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2553...... (23 พ.ย. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 ครั้งที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประมาณ เวลา 16.00 น. (วันที่ 22 พ.ย. 53) ... (23 พ.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th