งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 721 - 740 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 37/73
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 2... (1 พ.ย. 53) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาค 1/2553 นักศึกษาทุกคนโปรดอ่าน... (29 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 5... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2553 ครั้งที่ 1... (19 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน++++... (11 ต.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาถูกยกเลิกการลงทะเบียน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนที่ถูกต้อง ข้อ 2.1 -2.2 ภาค 2/2553... (11 ต.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมยาง ที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551... (10 ต.ค. 53) 
ประกาศ นางสาวนุชรี แดงโชติ รหัสนักศึกษา 5340410535 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (7 ต.ค. 53) 
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลี ติดต่อ งานทะเบียน ด่วน เรื่อง ลงทะเบียนเรียน ... (6 ต.ค. 53) 
นายประชา ไทยเจริญ ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน ภายในวันที่ 6 ต.ค. 53... (6 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ ภาค 1/2553 วิชา 935-111 935-117 935-118 935-142... (1 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน.......... (1 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ ภาค 1/2553 วิชา 935-141... (1 ต.ค. 53) 
การพิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระ)... (29 ก.ย. 53) 
ขอพบ นศ. สาขาผลิตกรรมชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ขอพบ น.ส.พินทุสร ธนูอินทร์ สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ขอพบ นศ. สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 4... (17 ก.ย. 53) 
สำคัญมาก...นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน..สิ่งที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบทะเบียนระบบใหม่ ... (17 ก.ย. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา 19 ราย(ตามรายชื่อ) ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!!!!!!... (15 ก.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th