งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 741 - 760 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 38/72
นางสาวอัญชลี จันทร์สีดำ ติดต่องานทะเบียนด่วน เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2553... (25 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน...... (23 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนางสาวจุฑามาศ พรหมจันทร์ เรื่อง การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่... (22 มิ.ย. 53) 
ประกาศ รายการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารฯ ภาคการศึกษาที่ 1/2553... (21 มิ.ย. 53) 
ประกาศนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 935-167 ภาษาเยอรมัน 1 ติดต่องานทะเบียนด่วน... (16 มิ.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2553 ติดต่องานทะเบียนด่วน...... (16 มิ.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคฤดูร้อน/2552 (ครั้งที่ 1) ... (14 มิ.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนางสาวมณประภา เกลี้ยงกลม ที่ห้องงานทะเบียนด่วนค่ะ เรื่องกักตัวสอบไล่... (11 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นางสาวภัคฬดา เพชรเจริญ 5340410135 ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มิฉะนั้น ท่านจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา... (10 มิ.ย. 53) 
ด่วนที่สุด....นักศึกษาทุกคนที่มีการกักตัวสอบไล่ ภาค 1/2553 ต้องอ่าน...... (10 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2552 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บได้แล้วค่ะ (13.09 น.) อ่านต่อ...... (9 มิ.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 6) ... (9 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นายวศิน นวลได้ศรี ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด เรื่องการขอกักตัวสอบไล่ อ่านต่อ.... (9 มิ.ย. 53) 
ขอพบ นศ. ที่ลงรายวิชา CHINESE I กลุ่มที่ 02 ภาค 1/53 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (8 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2552 ผ่านเว็บได้แล้ว (วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 12.40 น.) อ่านต่อ... (7 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2552 ผ่านเว็บได้แล้ว (วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 07.30 น.) อ่านต่อ... (7 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ...... (3 มิ.ย. 53) 
ด่วน....กำหนดวันชำระเงินค่าเอกสาร 25 บาท สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2552... (3 มิ.ย. 53) 
ขอพบ นายธนชิต จุลเลิศ และน.ส.รวิวรรณ ศุกลสกุล ที่ห้องทะเบียน ด่วน...เรื่องกักตัวสอบ ภาค 1/2553... (3 มิ.ย. 53) 
ประกาศนายจรินทร์พล แซ่ลิ่ม ติดต่องานทะเบียนด่วน เรื่อง รายงานตัวเข้าศึกษา... (1 มิ.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th