งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 741 - 760 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 38/73
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 3... (13 ก.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนายปิยะพงศ์ พรหมมาและนางสาววิชชุดา แก่นแก้ว ที่งานทะเบียนฯ ด่วน... (10 ก.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2553... (10 ก.ย. 53) 
ประกาศ นางสาววิชุดา แก่นแก้ว ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (5 ก.ย. 53) 
รายละเอียดเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านเว็บ ภาค 2/2553... (5 ก.ย. 53) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 2/2553... (5 ก.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 2... (5 ก.ย. 53) 
ประกาศ น.ส.มัณฑนา จันทรมณี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล...... (26 ส.ค. 53) 
ขอพบนักศึกษาที่ลงะเบียนภาคฤดูร้อน /2552 ที่ วข.หญ. ตามรายชื่อที่แนบ ด่วนที่สุด... (18 ส.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 1... (17 ส.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน........... (15 ส.ค. 53) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2553 ... (11 ส.ค. 53) 
การขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิตสำหรับนักศึกษาที่จะฝึกงาน/สหกิจในภาคการศึกษาที่ 2/2553... (11 ส.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษารหัส 53 เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาและสมุดบัญชีธนาคาร ... (9 ส.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 5)... (4 ส.ค. 53) 
ประกาศ นางสาวสุภาณี กิ้มแก้ว รหัส 5040110966 ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ด่วน... (3 ส.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาคฤดูร้อน/2552 (ครั้งที่ 2)... (2 ส.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 4)... (2 ส.ค. 53) 
สำคัญมาก...นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน ..เรื่อง รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2553 ครั้งที่ 2 ...... (28 ก.ค. 53) 
ขอพบ น.ส.วัลลิยา ปลื้มจิตร และน.ส.ชลิตา ศรีสุวรรณ์ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th