งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 741 - 760 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 38/74
ประกาศ นางสาวนุชรี แดงโชติ รหัสนักศึกษา 5340410535 ติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (7 ต.ค. 53) 
นางสาวเสาวลักษณ์ ฉิมพลี ติดต่อ งานทะเบียน ด่วน เรื่อง ลงทะเบียนเรียน ... (6 ต.ค. 53) 
นายประชา ไทยเจริญ ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน ภายในวันที่ 6 ต.ค. 53... (6 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ ภาค 1/2553 วิชา 935-111 935-117 935-118 935-142... (1 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน.......... (1 ต.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลด้วยการสอบไล่ ภาค 1/2553 วิชา 935-141... (1 ต.ค. 53) 
การพิมพ์ใบแจ้งผลการลงทะเบียนและค่าใช้จ่าย เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2553(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระ)... (29 ก.ย. 53) 
ขอพบ นศ. สาขาผลิตกรรมชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ขอพบ น.ส.พินทุสร ธนูอินทร์ สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ขอพบ นศ. สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (28 ก.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 4... (17 ก.ย. 53) 
สำคัญมาก...นักศึกษาทุกคนต้องอ่าน..สิ่งที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนด้วยระบบทะเบียนระบบใหม่ ... (17 ก.ย. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษา 19 ราย(ตามรายชื่อ) ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!!!!!!!... (15 ก.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 3... (13 ก.ย. 53) 
ประกาศ ขอพบนายปิยะพงศ์ พรหมมาและนางสาววิชชุดา แก่นแก้ว ที่งานทะเบียนฯ ด่วน... (10 ก.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2553... (10 ก.ย. 53) 
ประกาศ นางสาววิชุดา แก่นแก้ว ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (5 ก.ย. 53) 
รายละเอียดเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าผ่านเว็บ ภาค 2/2553... (5 ก.ย. 53) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 2/2553... (5 ก.ย. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2553 ครั้งที่ 2... (5 ก.ย. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th