งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 781 - 800 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 40/73
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2552 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บได้แล้วค่ะ (13.09 น.) อ่านต่อ...... (9 มิ.ย. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับรอสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับรอสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 6) ... (9 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นายวศิน นวลได้ศรี ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด เรื่องการขอกักตัวสอบไล่ อ่านต่อ.... (9 มิ.ย. 53) 
ขอพบ นศ. ที่ลงรายวิชา CHINESE I กลุ่มที่ 02 ภาค 1/53 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (8 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2552 ผ่านเว็บได้แล้ว (วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 12.40 น.) อ่านต่อ... (7 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2552 ผ่านเว็บได้แล้ว (วันที่ 7 มิถุนายน 2553 เวลา 07.30 น.) อ่านต่อ... (7 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล ...... (3 มิ.ย. 53) 
ด่วน....กำหนดวันชำระเงินค่าเอกสาร 25 บาท สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2552... (3 มิ.ย. 53) 
ขอพบ นายธนชิต จุลเลิศ และน.ส.รวิวรรณ ศุกลสกุล ที่ห้องทะเบียน ด่วน...เรื่องกักตัวสอบ ภาค 1/2553... (3 มิ.ย. 53) 
ประกาศนายจรินทร์พล แซ่ลิ่ม ติดต่องานทะเบียนด่วน เรื่อง รายงานตัวเข้าศึกษา... (1 มิ.ย. 53) 
การดำเนินการของนักศึกษา กรณีไม่มีรายชื่อในรายวิชา... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นายภานุพัฒน์ ไชยลาภ ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด ... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นางสาวจุติมา รักษาแก้ว รหัสนักศึกษา 5340410306 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มารับใบ ปพ.1 ได้ที่งานทะเบียนฯ... (1 มิ.ย. 53) 
ประกาศ นายพลาวุฒิ ลิ่มศิลา ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด เรื่องการลงทะเบียนวิชา 926-242 อ่านต่อ...... (31 พ.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับหนังสือรับรองฉบับสภาฯอนุมัติและใบประมวลผลฉบับสภาฯอนุมัติ สำหรับผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตภาค2/2552 (ครั้งที่ 2) ... (26 พ.ค. 53) 
ขอพบ นายเมธี ใจแข็ง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ห้องงานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (24 พ.ค. 53) 
ขอพบ น.ส. กนกวรรณ สงคง สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ที่ห้องงานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (24 พ.ค. 53) 
ขอพบ น.ส.นพวรรณ หนูช่วย ที่ห้องงานทะเบียนฯ ด่วนครับ... (24 พ.ค. 53) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน/2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (20 พ.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี(โดยวิธีรับรวม(Admission) และโครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคเหนือ)... (18 พ.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th