งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
แสดงรายการที่ 781 - 800 จากทั้งหมด 1380 รายการหน้า 40/69
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนฯ ... (15 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ 2/2552 ... (12 ก.พ. 53) 
ขอพบ นักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (5 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายชาญวิทย์ คันธิก รหัสนักศึกษา 4940110910 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (4 ก.พ. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 3... (4 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2... (4 ก.พ. 53) 
ขอพบ นางสาวอิสรา ด้วงเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 4940111107 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายอานัส รอยิง และนายนิเลาะห์ กาจะลากี ที่ห้องทะเบียนและประมวลผลค่ะ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ น.ส.ฉัตราภา ทองเพชร รหัสนักศึกษา 4940110748 และนายนายอภินันท์ เอี่ยมสำอางค์ 4898961 ทีงานทะเบียนครับ... (3 ก.พ. 53) 
การมอบฉันทะเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน... (1 ก.พ. 53) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2... (1 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ และ น.ส.กาญจนี ผิวผ่อง ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ ... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (29 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552 รอบที่ 2... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ... (28 ม.ค. 53) 
ขอพบนักศึกษาสาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ ติดต่องานทะเบียนฯครับ... (26 ม.ค. 53) 
นางสาวไมสุหรี โกบปุเลา....ติดต่องานทะเบียนด่วน...เรื่องลาพักการศึกษา... (21 ม.ค. 53) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2553... (19 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!!... (19 ม.ค. 53) 
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาค 3/2552 และภาค 1/2553 ได้เนื่องจากไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2552... (18 ม.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th