งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 801 - 820 จากทั้งหมด 1411 รายการหน้า 41/71
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนฯ ...... (4 มี.ค. 53) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา... (4 มี.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552... (4 มี.ค. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาเหมาจ่าย... (26 ก.พ. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล... (25 ก.พ. 53) 
ประกาศ ขอพบน.ส.ธิติมา บุญธรรม รหัส 5140110935 และ น.ส.นิตยา ไสยสุคนธ์ รหัส 5140110943 เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาค1/2553... (24 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ เพิ่มเติมรอบที่ 3... (22 ก.พ. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 2)... (17 ก.พ. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552... (16 ก.พ. 53) 
ประกาศ พบ นางสาวพัชราภรณ์ ขุนทอง ที่งานทะเบียน ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการสอบไล่ 2/2552... (15 ก.พ. 53) 
การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนต่าวิทยาเขต... (15 ก.พ. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนฯ ... (15 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ 2/2552 ... (12 ก.พ. 53) 
ขอพบ นักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (5 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายชาญวิทย์ คันธิก รหัสนักศึกษา 4940110910 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (4 ก.พ. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 3... (4 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2... (4 ก.พ. 53) 
ขอพบ นางสาวอิสรา ด้วงเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 4940111107 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายอานัส รอยิง และนายนิเลาะห์ กาจะลากี ที่ห้องทะเบียนและประมวลผลค่ะ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ น.ส.ฉัตราภา ทองเพชร รหัสนักศึกษา 4940110748 และนายนายอภินันท์ เอี่ยมสำอางค์ 4898961 ทีงานทะเบียนครับ... (3 ก.พ. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th