งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 821 - 840 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 42/73
นายอารีฟีน แสแลแม ติดต่อ งานทะเบียนด่วนที่สุด เรื่อง การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฎดูร้อน/2552 วิทยาเขตปัตตานี... (1 เม.ย. 53) 
ด่วน...ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล... (29 มี.ค. 53) 
หนังสือมอบฉันทะ กรณีดำเนินการเรื่องลงทะเบียน... (24 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 10.13 น.) ผลการเรียนเพิ่มเติมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ สำหรับผู้ที่ยังไม่ห็นผลการเรียนเมื่อ 22 มี.ค. 2553... (24 มี.ค. 53) 
ขอพบ น.ส. ฝาตีม๊ะ สูนสละ และนายสุนทร มานะทวี นศ. สาขาผลิตกรรมชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ที่งานทะเบียนฯ ... (24 มี.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ที่ยังไม่เห็นผลการเรียน... (24 มี.ค. 53) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน.............. (23 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 08.51 น.) ผลการเรียนเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับผู้ที่ยังไม่ห็นผลการเรียนเมื่อ 22 มี.ค. 2553... (23 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 8)... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 14.16 น.) การแจ้งผลการเรียน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 13.42 น.) การแจ้งผลการเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ (เวลา 13.10 น. ) เรื่อง ผลการเรียน ประจำภาค 2/2552... (22 มี.ค. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการลงทะเบี่ยนเรียนสาย และเพิ่มวิชาเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552... (22 มี.ค. 53) 
ด่วนมาก...ขอพบนางสาวสดุดี วังบุญคง...เรื่องมีปัญหาเรื่องการยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2552... (22 มี.ค. 53) 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง...โปรดอ่าน...... (19 มี.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...สำหรับนักศึกษาที่ไปฝึกงาน....... (18 มี.ค. 53) 
การยกเลิกการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (18 มี.ค. 53) 
การอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ 3/2552 และ/หรือ 1/2553 เนื่องจากผลการเรียน ด่วนที่สุด นศ.ควรอ่านก่อนติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา... (16 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 7)... (16 มี.ค. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 6)... (16 มี.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th