งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561  
แสดงรายการที่ 821 - 840 จากทั้งหมด 1414 รายการหน้า 42/71
ขอพบ นางสาวอิสรา ด้วงเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 4940111107 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายอานัส รอยิง และนายนิเลาะห์ กาจะลากี ที่ห้องทะเบียนและประมวลผลค่ะ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ น.ส.ฉัตราภา ทองเพชร รหัสนักศึกษา 4940110748 และนายนายอภินันท์ เอี่ยมสำอางค์ 4898961 ทีงานทะเบียนครับ... (3 ก.พ. 53) 
การมอบฉันทะเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน... (1 ก.พ. 53) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2... (1 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ และ น.ส.กาญจนี ผิวผ่อง ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ ... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (29 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552 รอบที่ 2... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ... (28 ม.ค. 53) 
ขอพบนักศึกษาสาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ ติดต่องานทะเบียนฯครับ... (26 ม.ค. 53) 
นางสาวไมสุหรี โกบปุเลา....ติดต่องานทะเบียนด่วน...เรื่องลาพักการศึกษา... (21 ม.ค. 53) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2553... (19 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!!... (19 ม.ค. 53) 
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาค 3/2552 และภาค 1/2553 ได้เนื่องจากไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2552... (18 ม.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 2... (18 ม.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2552...ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2553... (18 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552(รอบแรก)... (18 ม.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะถูกพักการศึกษา เนื่องจากไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552... (8 ม.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 1... (7 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (โดยวิธีรับตรง, โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง, โครงการเส้นทางอาชีวภศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์,โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม และโครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )... (6 ม.ค. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th