งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561  
แสดงรายการที่ 841 - 860 จากทั้งหมด 1414 รายการหน้า 43/71
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (28 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดุร้อน/2552 ที่วิทยาเขตปัตตานี... (25 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่... (25 ธ.ค. 52) 
ด่วน...นักศึกษาที่ไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552..ภายในวันที่ 15 มค. 2553 นี้ มิฉะนั้น อาจต้องลาพักการศึกษา... (24 ธ.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนของนักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์... (23 ธ.ค. 52) 
รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกันหรือใกล้เคียงกันที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ... (17 ธ.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวเพชรลดา สิขิวัฒน์ รหัส 5240410142 และนางสาวอัจฉรา ติ้วต้ง รหัส 5240410183 ที่งานทะเบียนฯ ด่วนที่สุด...... (15 ธ.ค. 52) 
นักศึกษาที่ต้องกักตัวสอบกลางภาค 2/2552... (11 ธ.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (8 ธ.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ ด่วนก่อนวันที่ 22 มกราคม 2552 เพื่อดำเนินการเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชี นักศึกษาที่ไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะมีผลต่อการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป... (4 ธ.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.มยุรี สมาน น.ส.เจนจิรา มีแสง และน.ส.จุพาพร สมมารถ ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ... (2 ธ.ค. 52) 
ประกาศ รายวิชาเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2552 อ่านต่อ... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ปิดวิชา (เพิ่มเติม) ภาค 2/2552... (26 พ.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง)... (26 พ.ย. 52) 
นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ รหัสนักศึกษา 5140210156 และน.ส.กาญจนี ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 5240310102 ที่งานทะเบียนฯ ด่วนครับ (ประกาศครั้งที่ 2)... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบในวันอีดิล อัฎฮา... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการทำบัตรนักศึกษา... (25 พ.ย. 52) 
นายนัฏพล ขาวดี ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน.....มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน... (24 พ.ย. 52) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล...... (23 พ.ย. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th