งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 861 - 880 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 44/74
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 3... (5 มี.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนฯ ...... (4 มี.ค. 53) 
ประกาศ การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา... (4 มี.ค. 53) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2552... (4 มี.ค. 53) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาฝึกงาน สำหรับนักศึกษาเหมาจ่าย... (26 ก.พ. 53) 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผล... (25 ก.พ. 53) 
ประกาศ ขอพบน.ส.ธิติมา บุญธรรม รหัส 5140110935 และ น.ส.นิตยา ไสยสุคนธ์ รหัส 5140110943 เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาค1/2553... (24 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ เพิ่มเติมรอบที่ 3... (22 ก.พ. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552 (ครั้งที่ 2)... (17 ก.พ. 53) 
ประกาศ แจ้งผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ภาค 2/2552... (16 ก.พ. 53) 
ประกาศ พบ นางสาวพัชราภรณ์ ขุนทอง ที่งานทะเบียน ด่วนที่สุด เรื่อง เลื่อนการสอบไล่ 2/2552... (15 ก.พ. 53) 
การขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนต่าวิทยาเขต... (15 ก.พ. 53) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนฯ ... (15 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบไล่ 2/2552 ... (12 ก.พ. 53) 
ขอพบ นักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (5 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายชาญวิทย์ คันธิก รหัสนักศึกษา 4940110910 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (4 ก.พ. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 3... (4 ก.พ. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2... (4 ก.พ. 53) 
ขอพบ นางสาวอิสรา ด้วงเกลี้ยง รหัสนักศึกษา 4940111107 ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายอานัส รอยิง และนายนิเลาะห์ กาจะลากี ที่ห้องทะเบียนและประมวลผลค่ะ... (3 ก.พ. 53) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th