งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 881 - 900 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 45/74
ขอพบ น.ส.ฉัตราภา ทองเพชร รหัสนักศึกษา 4940110748 และนายนายอภินันท์ เอี่ยมสำอางค์ 4898961 ทีงานทะเบียนครับ... (3 ก.พ. 53) 
การมอบฉันทะเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน... (1 ก.พ. 53) 
การลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขต ภาคฤดูร้อน/2552 วข.หาดใหญ่ รอบที่ 2... (1 ก.พ. 53) 
ขอพบ นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ และ น.ส.กาญจนี ผิวผ่อง ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ ... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯครับ... (29 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนต่างวิทยาเขตที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552 รอบที่ 2... (29 ม.ค. 53) 
ขอพบ น.ศ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ที่งานทะเบียนฯ... (28 ม.ค. 53) 
ขอพบนักศึกษาสาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 49 ตามรายชื่อนี้ ติดต่องานทะเบียนฯครับ... (26 ม.ค. 53) 
นางสาวไมสุหรี โกบปุเลา....ติดต่องานทะเบียนด่วน...เรื่องลาพักการศึกษา... (21 ม.ค. 53) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2553... (19 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล !!!!... (19 ม.ค. 53) 
นักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนภาค 3/2552 และภาค 1/2553 ได้เนื่องจากไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2552... (18 ม.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 2... (18 ม.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...ขอพบนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2552...ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2553... (18 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552(รอบแรก)... (18 ม.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะถูกพักการศึกษา เนื่องจากไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552... (8 ม.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 1... (7 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (โดยวิธีรับตรง, โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง, โครงการเส้นทางอาชีวภศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์,โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม และโครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )... (6 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (28 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 ธ.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th