งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 881 - 900 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 45/73
ด่วนที่สุด...ขอพบนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2552...ภายในวันที่ 18 ม.ค. 2553... (18 ม.ค. 53) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนที่วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคฤดูร้อน/2552(รอบแรก)... (18 ม.ค. 53) 
ด่วนที่สุด...รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะถูกพักการศึกษา เนื่องจากไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552... (8 ม.ค. 53) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 2/2552 ครั้งที่ 1... (7 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (โดยวิธีรับตรง, โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี,โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง, โครงการเส้นทางอาชีวภศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์,โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม และโครงการคัดเลือกนักเรียนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )... (6 ม.ค. 53) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (28 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 ที่วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (25 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดุร้อน/2552 ที่วิทยาเขตปัตตานี... (25 ธ.ค. 52) 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2552 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่... (25 ธ.ค. 52) 
ด่วน...นักศึกษาที่ไม่ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552..ภายในวันที่ 15 มค. 2553 นี้ มิฉะนั้น อาจต้องลาพักการศึกษา... (24 ธ.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง การหยุดเรียนของนักศึกษาที่นับถือศาสนาคริสต์... (23 ธ.ค. 52) 
รายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อนกันหรือใกล้เคียงกันที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ... (17 ธ.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ นางสาวเพชรลดา สิขิวัฒน์ รหัส 5240410142 และนางสาวอัจฉรา ติ้วต้ง รหัส 5240410183 ที่งานทะเบียนฯ ด่วนที่สุด...... (15 ธ.ค. 52) 
นักศึกษาที่ต้องกักตัวสอบกลางภาค 2/2552... (11 ธ.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ...... (8 ธ.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรุณาติดต่องานทะเบียนฯ ด่วนก่อนวันที่ 22 มกราคม 2552 เพื่อดำเนินการเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชี นักศึกษาที่ไม่มาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดจะมีผลต่อการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป... (4 ธ.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.มยุรี สมาน น.ส.เจนจิรา มีแสง และน.ส.จุพาพร สมมารถ ที่ห้องงานทะเบียนฯครับ... (2 ธ.ค. 52) 
ประกาศ รายวิชาเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2552 อ่านต่อ... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายวิชาที่ได้รับการอนุมัติให้ปิดวิชา (เพิ่มเติม) ภาค 2/2552... (26 พ.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 2/2552(ที่ยังไม่ได้ส่งคำร้อง)... (26 พ.ย. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th