งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
แสดงรายการที่ 901 - 920 จากทั้งหมด 1380 รายการหน้า 46/69
รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะต้องถูกลาพักการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 1/2552 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด แล้วยังไม่ดำเนินการส่งคำร้อง... (6 ส.ค. 52) 
ประกาศ เรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา(สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรฯ)... (5 ส.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ น.ส. อารีย์ มากเกตุ และน.ส.นันทมน เย็นใจ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ...... (3 ส.ค. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!.... (3 ส.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (24 ก.ค. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติตต่อเขียนคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา ใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (21 ก.ค. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... ... (17 ก.ค. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาค 1/2552... (17 ก.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบนางสาวเนตรนภา รอดทอง ด่วนที่สุด... (17 ก.ค. 52) 
ลำดับคณะในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2552 ... (16 ก.ค. 52) 
ขอพบนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 2 ตามรายชื่อที่งานทะเบียนฯครับ... (15 ก.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กรุณาติดต่องานทะเบียน... (15 ก.ค. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... (14 ก.ค. 52) 
ขอพบ นศ. สาขาผลิตกรรมชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนครับ... (13 ก.ค. 52) 
ประกาศ เรื่อง การรับสมุดบัญชีธนาคารและบัตรประจำตัวนักศึกษา(สำหรับ น.ศ.รหัส 52)... (10 ก.ค. 52) 
ขอพบน.ส.เกศินี มณีดุลย์ น.ส.สโรชา เจริญตระกูล นายภูนันท์ ผู้ภาวศุทธิ ที่งานทะเบียนด่วนครับ... (25 มิ.ย. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่หักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ภาค 1/52 ไม่ได้... (22 มิ.ย. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนฯ ด่วน !!!!!!!!... (22 มิ.ย. 52) 
ประกาศ รายการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบริการหักบัญชีฯ ภาค 1/2552... (16 มิ.ย. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(หน้า-หลัง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน!!!... (15 มิ.ย. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th