งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 901 - 920 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 46/73
นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ รหัสนักศึกษา 5140210156 และน.ส.กาญจนี ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 5240310102 ที่งานทะเบียนฯ ด่วนครับ (ประกาศครั้งที่ 2)... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอนและการสอบในวันอีดิล อัฎฮา... (26 พ.ย. 52) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่งานทะเบียนและประมวลผล เรื่องการทำบัตรนักศึกษา... (25 พ.ย. 52) 
นายนัฏพล ขาวดี ติดต่องานทะเบียนฯ ด่วน.....มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเรียน... (24 พ.ย. 52) 
ประกาศ เรื่อง นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล...... (23 พ.ย. 52) 
ด่วนที่สุด...โอกาสสุดท้าย..นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2552....... (20 พ.ย. 52) 
ขอพบ นายปัฐกรณ์ สมัครพงศ์ รหัสนักศึกษา 5140210156 ที่งานทะเบียนฯครับ ... (19 พ.ย. 52) 
ขอพบนักศึกษา สาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 50 ดังต่อไปนี้ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (18 พ.ย. 52) 
นักศึกษาที่เงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่หัก..ให้รีบติดต่องานทะเบียน..ด่วน....... (17 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 2/2552 อ่านต่อ ...... (16 พ.ย. 52) 
ขอพบนายนันทกรณ์ ขจรวัฒนากุล รหัสนักศึกษา 5140110744 ที่งานทะเบียนฯครับ... (13 พ.ย. 52) 
นางสาวอทัยทิพย์ ยิ้มสงค์ ติดต่อทะเบียน...ด่วน เรื่อง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน... (12 พ.ย. 52) 
ขอพบ น.ส.กาญจนี ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 5240310102 ที่งานทะเบียนฯครับ... (11 พ.ย. 52) 
ประกาศ ขอพบนายดาราศักดิ์ เพชรสังข์ รหัสนักศึกษา 5240310524 เรื่อง ชื่อสกุล... (11 พ.ย. 52) 
ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2552 ของนักศึกษาที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคาร นายสุฮัยดีย์ อาแว นายวัลลภ ทองพ่อค้า นางสาวศิริภรณ์ เต่งศิริธรรม นายไพศาล บุญทวี อ่านต่อ...... (6 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2552 อ่านต่อ...... (6 พ.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนภาค 2/2552 ได้ ...ติดต่องานทะเบียน...ด่วน อ่านต่อ...... (5 พ.ย. 52) 
นศ.ที่ลงทะเบียนวิชา935-123 life skill กลุ่ม 02 (จันทร์จิรา มาลัยทอง วิศรุจน์ ช่วยธานี เสาวลักษณ์ กิตติอุดมพร และจิตติมา บุตรดำรง) ติดต่ออาจารย์สกล ด่วน อ่านต่อ...... (5 พ.ย. 52) 
ผลการเรียนวิชา 926-242 929-203 และ 922-352... (4 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ... (4 พ.ย. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th