งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 921 - 940 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 47/74
ขอพบนักศึกษา สาขาผลิตกรรมชีวภาพ รหัส 50 ดังต่อไปนี้ที่ห้องงานทะเบียนฯ ครับ... (18 พ.ย. 52) 
นักศึกษาที่เงินในบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ยังไม่หัก..ให้รีบติดต่องานทะเบียน..ด่วน....... (17 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 2/2552 อ่านต่อ ...... (16 พ.ย. 52) 
ขอพบนายนันทกรณ์ ขจรวัฒนากุล รหัสนักศึกษา 5140110744 ที่งานทะเบียนฯครับ... (13 พ.ย. 52) 
นางสาวอทัยทิพย์ ยิ้มสงค์ ติดต่อทะเบียน...ด่วน เรื่อง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน... (12 พ.ย. 52) 
ขอพบ น.ส.กาญจนี ผิวผ่อง รหัสนักศึกษา 5240310102 ที่งานทะเบียนฯครับ... (11 พ.ย. 52) 
ประกาศ ขอพบนายดาราศักดิ์ เพชรสังข์ รหัสนักศึกษา 5240310524 เรื่อง ชื่อสกุล... (11 พ.ย. 52) 
ประกาศ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2552 ของนักศึกษาที่ไม่มีเลขที่บัญชีธนาคาร นายสุฮัยดีย์ อาแว นายวัลลภ ทองพ่อค้า นางสาวศิริภรณ์ เต่งศิริธรรม นายไพศาล บุญทวี อ่านต่อ...... (6 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายการส่งหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2552 อ่านต่อ...... (6 พ.ย. 52) 
รายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนภาค 2/2552 ได้ ...ติดต่องานทะเบียน...ด่วน อ่านต่อ...... (5 พ.ย. 52) 
นศ.ที่ลงทะเบียนวิชา935-123 life skill กลุ่ม 02 (จันทร์จิรา มาลัยทอง วิศรุจน์ ช่วยธานี เสาวลักษณ์ กิตติอุดมพร และจิตติมา บุตรดำรง) ติดต่ออาจารย์สกล ด่วน อ่านต่อ...... (5 พ.ย. 52) 
ผลการเรียนวิชา 926-242 929-203 และ 922-352... (4 พ.ย. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2552 ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา ... (4 พ.ย. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ 1/2552 ครั้งที่ 4... (3 พ.ย. 52) 
ขอพบ น.ส.กรัณย์รัตน์ เพชรรัตน์ น.ส.อรพรรณ พินพวง และ นายชาคริต งะสมัน ที่งานทะเบียนฯ ครับ... (3 พ.ย. 52) 
นางสาวหทัยกาญจน์ คงบุญ 5240310413 กรุณาติดต่องานทะเบียนด่วน... (2 พ.ย. 52) 
นางสาวมัทติกา รุ่งเรือง เรื่องกักตัวสอบ ภาค 2/2552... (30 ต.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.กนกวรรณ สงคง ที่ห้องงานทะเบียนครับ... (29 ต.ค. 52) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อขอรับบัตรนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯ... (28 ต.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ น.ส.จารุวรรณ สิทธิฤทธิ์ รหัส 4940110508 และน.ส.หทัยกาญจน์ คงบุญ รหัส 5240310413... (28 ต.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th