งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 981 - 1000 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 50/74
ขอพบนักศึกษาสาขาผลิตกรรมชีวภาพชั้นปีที่ 4 ตามรายชื่อต่อไปนี้ที่งานทะเบียนฯ... (31 ส.ค. 52) 
ขอพบนางสาวกุลญา จันทรมณี ที่ห้องทะเบียน....ด่วนค่ะ...... (31 ส.ค. 52) 
การดำเนินการ กรณีที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2552 หลังวันที่ 28 ส.ค. 2552... (30 ส.ค. 52) 
รายชื่อนักศึกษา ที่ต้องมาดำเนินการ เรื่อง ลาพักการศึกษา ภาค 1/2552 ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2552... (28 ส.ค. 52) 
เปลี่ยนแปลงวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552... (28 ส.ค. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติตต่อเขียนคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา ใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... ... (18 ส.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 2... (18 ส.ค. 52) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่เรียนภาคฤดูร้อน /2551 ที่วิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานี... (17 ส.ค. 52) 
รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะถูกพักการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาค 1/2552 เนื่องจากลงทะเบียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ... (17 ส.ค. 52) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบกลางภาค 1/2552 ครั้งที่ 1 ... (11 ส.ค. 52) 
การขอสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2552 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2552... (10 ส.ค. 52) 
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับบุตรของข้าราชการทหาร... (7 ส.ค. 52) 
รายชื่อนักศึกษาที่อาจจะต้องถูกลาพักการศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 1/2552 เนื่องจากลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน่วยกิตเกินหรือน้อยกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด แล้วยังไม่ดำเนินการส่งคำร้อง... (6 ส.ค. 52) 
ประกาศ เรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา(สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรฯ)... (5 ส.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบ น.ส. อารีย์ มากเกตุ และน.ส.นันทมน เย็นใจ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน ...... (3 ส.ค. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!.... (3 ส.ค. 52) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษาดังรายชื่อต่อไปนี้ ด่วน ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (24 ก.ค. 52) 
ประกาศ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติตต่อเขียนคำขอมีบัตรประจำตัวนักศึกษา ใหม่ ที่งานทะเบียนและประมวลผล ... (21 ก.ค. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล ด่วน !!!... ... (17 ก.ค. 52) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนภาค 1/2552... (17 ก.ค. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th