งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1041 - 1060 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 53/74
นศ.สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ ชั้นปีที่ 3 ลงทะเบียนรายวิชา 933-401 Practical Trainning II ภาคฤดูร้อน/2551 ได้แล้ว... (10 มี.ค. 52) 
ประกาศ กำหนดการแจ้งผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (โปรดอ่านรายละเอียดทุกคน ด้วยตนเองเท่านั้น)... (10 มี.ค. 52) 
ขอพบนายปกรณ์ คงเลิศที่งานทะเบียนฯด่วนครับ... (7 มี.ค. 52) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาค 1/2552 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (5 มี.ค. 52) 
รายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาต่างวิทยาเขต... (5 มี.ค. 52) 
ขอพบ น.ส.ออมทรัพย์ จินดาดำที่งานทะเบียนฯครับ... (5 มี.ค. 52) 
ประกาศ การใช้ชื่อคณะสำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2552 (โปรดอ่านทุกคน)... (25 ก.พ. 52) 
ประกาศ เรื่อง ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ งานทะเบียนและประมวลผล... (24 ก.พ. 52) 
ขอพบนักศึกษาตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เรื่องการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา... (24 ก.พ. 52) 
ขอพบ น.ส.สาวิตรี สว่างรัตน์ ที่งานทะเบียนครับ... (21 ก.พ. 52) 
รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบไล่ในวันที่ 22 ก.พ. 52... (20 ก.พ. 52) 
ด่วนที่สุด....เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค รายวิชา 935-146 Healthy Body and Mind... (20 ก.พ. 52) 
ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 140-290 PRACTICAL TRAINING I โปรดอ่าน... (19 ก.พ. 52) 
ขอพบน.ส.จุฑารัตน์ ทองอ้ม,น.ส.มัตติกา มีจุ้ย ที่งานทะเบียนฯครับ ... (19 ก.พ. 52) 
ขอพบ น.ส.สุรีย์ภรณ์ สุระวิโรจน์ ที่งานทะเบียนครับ... (14 ก.พ. 52) 
ขอพบนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการจัดการชั้นปีที่ 4 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้พบที่งานทะเบียนฯครับ... (13 ก.พ. 52) 
ขอพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (12 ก.พ. 52) 
ประกาศ !!! ขอพบ น.ส.ปภาวรินทร์ หล้าทองคำ (เรื่องบัตรนักศึกษา)... (12 ก.พ. 52) 
ด่วน...นางสาวอำภา ขวดทอง ติดต่องานทะเบียน เรื่องลงทะเบียนเรียน..... (3 ก.พ. 52) 
เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค รายวิชา 926-382 Civilization Tourism... (3 ก.พ. 52) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th