งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1081 - 1100 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 55/73
นายธนนพงศ์ สุขศานติ์ ติดต่อทะเบียน เรื่องกักตัวสอบ... (20 พ.ย. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาที่งานทะเบียนและประมวลผล... (19 พ.ย. 51) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีปัญหาการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2551... (15 พ.ย. 51) 
ประกาศ ผลการขอเลื่อนการสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2551... (14 พ.ย. 51) 
ประกาศ ให้นักศึกษา รหัส 51 ทุกคน ติดต่อเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก ที่งานทะเบียนและประมวผล... (14 พ.ย. 51) 
ประกาศ การดำเนินการกรณีนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 (นักศึกษาโปรดอ่านด้วยค่ะ)... (14 พ.ย. 51) 
สำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2551..... (13 พ.ย. 51) 
นักศึกษาที่ไม่เลขที่บัญชีเพื่อหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค2/2551 (นักศึกษาทุกคนโปรดอ่าน มิฉะนั้น จะมีค่าปรับสาย 500 บาท)... (12 พ.ย. 51) 
รายการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 2/2551 (นักศึกษาโปรดอ่านรายละเอียดด้วยตนเอง)... (11 พ.ย. 51) 
ขั้นตอนการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค 2/2551... (10 พ.ย. 51) 
ขอพบ นางสาวอารียา บือราเฮง และนางสาววิไลวรรณ สุมาลี ที่งานทะเบียนครับ... (8 พ.ย. 51) 
ยุบกลุ่มเรียนวิชา 926-235 กลุ่ม 02... (7 พ.ย. 51) 
ขอพบ นายนรเศรษฐ์ เพ็งเมือง ...ด่วน ที่ทะเบียนฯ เรื่องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม... (6 พ.ย. 51) 
ขอพบ นางสาวนิภารัตน์ ชัยพล ด่วนที่สุด ... (6 พ.ย. 51) 
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 2/2551 ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล..ด่วนที่สุด...... (6 พ.ย. 51) 
ประกาศ ขอพบ นายธนกฤต ระน้อมบำรุง ด่วนที่สุด... (1 พ.ย. 51) 
ด่วนมาก....นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน...... (31 ต.ค. 51) 
ด่วนที่สุด...นายวีรวัตร ศิริ ติดต่อทะเบียน เรื่องกักตัวสอบมีปัญหา... (31 ต.ค. 51) 
นางสาวทติยา ชูหนู ติดต่ออาจารย์ผู้สอนด่วน เรื่องการขอเลื่อนสอบ ภาค 1/2551... (29 ต.ค. 51) 
ประกาศ...นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 927-203 และ 927-205 ทุกคน..กรุณาตรวจสอบกลุ่มเรียนของนักศึกษาใหม่ด้วย... (25 ต.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th