งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 1161 - 1180 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 59/72
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพราะผลการเรียนอยู่ในภาวะรอพินิจ... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนางสาวเกศรา สวัสดิ์ประสิทธิ์ ด่วนที่สุด... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนายวรายุทธ ศรีสวัสดิ์ ด่วนที่สุด เรื่องการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา... (19 มี.ค. 51) 
แจ้งมติเวียนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2551 กรณีการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550... (18 มี.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 มี.ค. 51) 
ประกาศแจ้งมติเวียนการขอเลื่อนสอบไล่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551... (13 มี.ค. 51) 
กำหนดแจ้งผลการเรียน ภาค 2/2550 (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (11 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง(ยางและไม้ยาง)...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (6 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (5 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 เฉพาะสาขาวิทยาการจัดการ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... (5 มี.ค. 51) 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551... (4 มี.ค. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2551... (28 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา ธท4 ธก4 ศธ4 สำคัญมากเกี่ยวกับวิชา 926-431 INVESTMENT ANALYSIS AND BUSINESS PLAN... (27 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขา ผลิตกรรมชีวภาพที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพเลือก.....ด่วน... (27 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา แต่รหัสวิชาเปลี่ยน........(สำคัญมาก) ขอให้ดำเนินการโดยด่วน... (27 ก.พ. 51) 
นางสาวจิราวรรณ เพชรสิทธิ์ ติดต่อทะเบียนฯ..ด่วน..เรื่อง กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2551... (25 ก.พ. 51) 
ด่วนมาก...ขอพบนายปรเมศวร์ จันทร์อุทัย และนายเมธชนัน ชนะพูล...เรื่องลงทะเบียนเรียน...... (20 ก.พ. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาค ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑... (19 ก.พ. 51) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษารหัส 47 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/50 ด่วนที่สุด ดังรายชื่อต่ไปนี้... (19 ก.พ. 51) 
ปิดรายวิชา 1/2551 ได้แก่ 928-210 928-311 926-451... (19 ก.พ. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th