งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  
แสดงรายการที่ 1161 - 1180 จากทั้งหมด 1432 รายการหน้า 59/72
แจ้งมติเวียนคณะกรรมการ กรณีการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2551... (26 มี.ค. 51) 
ปิดรายวิชา935-268 English Through Media ภาค 3/2550... (25 มี.ค. 51) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวันสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (24 มี.ค. 51) 
นายศรัณยู สังข์แก้ว ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องถอนวิชาเรียน... (24 มี.ค. 51) 
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพราะผลการเรียนอยู่ในภาวะรอพินิจ... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนางสาวเกศรา สวัสดิ์ประสิทธิ์ ด่วนที่สุด... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนายวรายุทธ ศรีสวัสดิ์ ด่วนที่สุด เรื่องการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา... (19 มี.ค. 51) 
แจ้งมติเวียนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2551 กรณีการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550... (18 มี.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 มี.ค. 51) 
ประกาศแจ้งมติเวียนการขอเลื่อนสอบไล่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551... (13 มี.ค. 51) 
กำหนดแจ้งผลการเรียน ภาค 2/2550 (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (11 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง(ยางและไม้ยาง)...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (6 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (5 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 เฉพาะสาขาวิทยาการจัดการ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... (5 มี.ค. 51) 
แจ้งมติคณะกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551... (4 มี.ค. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2551... (28 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา ธท4 ธก4 ศธ4 สำคัญมากเกี่ยวกับวิชา 926-431 INVESTMENT ANALYSIS AND BUSINESS PLAN... (27 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขา ผลิตกรรมชีวภาพที่มีปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพเลือก.....ด่วน... (27 ก.พ. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา แต่รหัสวิชาเปลี่ยน........(สำคัญมาก) ขอให้ดำเนินการโดยด่วน... (27 ก.พ. 51) 
นางสาวจิราวรรณ เพชรสิทธิ์ ติดต่อทะเบียนฯ..ด่วน..เรื่อง กักตัวสอบไล่ ภาค 1/2551... (25 ก.พ. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th