งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1181 - 1200 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 60/73
ขอพบ..นางสาวอัจฉราภรณ์ มีสีดี และนางสาวจันทร์จิรา มาลัยทอง..ที่ทะเบียนและประมวลผล...... (4 เม.ย. 51) 
ประกาศ รายการหักบัญชีค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน/2550 ... (4 เม.ย. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 เม.ย. 51) 
เรื่อง การเพิ่มวิชาเรียน กรณีพิเศษ ...ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (3 เม.ย. 51) 
ประมาณการการออกเอกสารสำคัญ......สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (3 เม.ย. 51) 
เรื่องการถอนวิชาเรียน โดยบันทึก w กรณีพิเศษ...ภาค 2/2550..นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียน..ด่วน... (3 เม.ย. 51) 
นางสาวศิยานันท์ อินทร์แก้ว ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่อง ถอนวิชาเรียน ภาค 2/2550... (1 เม.ย. 51) 
แจ้งมติเวียนคณะกรรมการ กรณีการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2551... (26 มี.ค. 51) 
ปิดรายวิชา935-268 English Through Media ภาค 3/2550... (25 มี.ค. 51) 
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวันสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2551 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี... (24 มี.ค. 51) 
นายศรัณยู สังข์แก้ว ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องถอนวิชาเรียน... (24 มี.ค. 51) 
ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้ เนื่องจากต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพราะผลการเรียนอยู่ในภาวะรอพินิจ... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนางสาวเกศรา สวัสดิ์ประสิทธิ์ ด่วนที่สุด... (21 มี.ค. 51) 
ขอพบนายวรายุทธ ศรีสวัสดิ์ ด่วนที่สุด เรื่องการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา... (19 มี.ค. 51) 
แจ้งมติเวียนคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2551 กรณีการขอเลื่อนสอบไล่ ภาค 2/2550... (18 มี.ค. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 มี.ค. 51) 
ประกาศแจ้งมติเวียนการขอเลื่อนสอบไล่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551... (13 มี.ค. 51) 
กำหนดแจ้งผลการเรียน ภาค 2/2550 (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (11 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง(ยางและไม้ยาง)...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (6 มี.ค. 51) 
ประกาศสำหรับนักศึกษา รหัสปี 47 สาขาเทคโนโลยีผลิตกรรมชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทางน้ำ...........เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา(ด่วน)... ... (5 มี.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th