งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1221 - 1240 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 62/74
ด่วนมาก...ขอพบนายปรเมศวร์ จันทร์อุทัย และนายเมธชนัน ชนะพูล...เรื่องลงทะเบียนเรียน...... (20 ก.พ. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาค ๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๑... (19 ก.พ. 51) 
ประกาศ ขอพบนักศึกษารหัส 47 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/50 ด่วนที่สุด ดังรายชื่อต่ไปนี้... (19 ก.พ. 51) 
ปิดรายวิชา 1/2551 ได้แก่ 928-210 928-311 926-451... (19 ก.พ. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (18 ก.พ. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ..ทะเบียน...ด่วน เรื่อง การถอนวิชาเรียน บันทึกสัญลักษณ์ w ... (14 ก.พ. 51) 
การยกเลิกการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน /2550 (สำคัญมากทุกคนต้องอ่าน มีผลกับค่าลงทะเบียนเรียน)... (14 ก.พ. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (14 ก.พ. 51) 
ประกาศ เรื่อง ให้น.ศ.ที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/๒๕๕๐ ทุกคน ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคาร... (14 ก.พ. 51) 
ประกาศ รายวิชา 340-323 AUDIO-VISUAL EDUCATION วิทยาเขตหาดใหญ่... (13 ก.พ. 51) 
ประกาศรายชื่อนักศึกษากักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 (ให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานคณะที่นักศึกษาสังกัด ก่อนวันสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน)... (12 ก.พ. 51) 
ปิดรายวิชา 935-145 Life and Happiness ภาค 3/2550... (8 ก.พ. 51) 
นายสุภักดิ์ พิทักษ์ธรรม/นายนครินทร์ ถวาย ติดต่อทะเบียนด่วน..เรื่องลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 2/2550... (8 ก.พ. 51) 
เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่างวิทยาเขต... (7 ก.พ. 51) 
นักศึกษาที่มีชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน..ด่วน..เรื่องถอนวิชาเรียนและ/หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 2/2550... (6 ก.พ. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบกลางภาค และสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551... (5 ก.พ. 51) 
ประกาศ เรื่องการถอนวิชาเรียนบันทึก W และการลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (4 ก.พ. 51) 
ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 วิทยาเขตหาดใหญ่... (4 ก.พ. 51) 
น.ส.ผกายวรรรณ ปานรัตน์/นายภุชงค์ ปรางจันทร์ ติดต่อทะเบียนด่วน เรื่อง ถอนวิชาเรียน... (4 ก.พ. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ กิจกรรมทะเบียน ด่วน..... (1 ก.พ. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th