งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1221 - 1240 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 62/73
เงื่อนไขในการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนต่างวิทยาเขต... (7 ก.พ. 51) 
นักศึกษาที่มีชื่อต่อไปนี้ ติดต่อทะเบียน..ด่วน..เรื่องถอนวิชาเรียนและ/หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาค 2/2550... (6 ก.พ. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบกลางภาค และสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551... (5 ก.พ. 51) 
ประกาศ เรื่องการถอนวิชาเรียนบันทึก W และการลงทะเบียนเรียนใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (4 ก.พ. 51) 
ประกาศ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 วิทยาเขตหาดใหญ่... (4 ก.พ. 51) 
น.ส.ผกายวรรรณ ปานรัตน์/นายภุชงค์ ปรางจันทร์ ติดต่อทะเบียนด่วน เรื่อง ถอนวิชาเรียน... (4 ก.พ. 51) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อ กิจกรรมทะเบียน ด่วน..... (1 ก.พ. 51) 
รับบัตรนักศึกษา... (31 ม.ค. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 47 (สำคัญมาก)... (31 ม.ค. 51) 
แจ้งมติการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒... (31 ม.ค. 51) 
ประกาศ เรื่องค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ (สำหรับนักศึกษารหัส ๕๐)... (31 ม.ค. 51) 
ประกาศ สำหรับนักศึกษารหัส 48 (สำคัญมาก มีผลต่อการลงทะเบียน 1/2551)... (31 ม.ค. 51) 
รายชื่อนักศึกษาดังต่อไปนี้ อาจได้รับผลการเรียนเป็น E ในภาคการศึกษาที่ 2/2550... (29 ม.ค. 51) 
นางสาวนพวรรณ หนูช่วย ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการถอนวิชาเรียน โดยบันทึกสัญญลักษณ์ w... (28 ม.ค. 51) 
ตรวจสอบการถอนวิชาเรียน โดยบันทึกสัญลักษณ์ W ภาค ๒/๒๕๕๐... (25 ม.ค. 51) 
ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี... (25 ม.ค. 51) 
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ และภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑(สำหรับนักศึกษาก่อนรหัส ๕๑) เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี... (24 ม.ค. 51) 
ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ และลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี... (24 ม.ค. 51) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวน ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑... (23 ม.ค. 51) 
แจ้งผลการขอเลื่อนสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (21 ม.ค. 51) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th