งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
แสดงรายการที่ 1261 - 1280 จากทั้งหมด 1459 รายการหน้า 64/73
นางสาวสาธิยา รัตนพันธุ์ ติดต่อกิจกรรมทะเบียน ด่วนที่สุด... (4 ธ.ค. 50) 
นางสาวรติรส จันทร์แก้ว ติดต่องานทะเบียนด่วนที่สุด ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2550 เรื่องสถานภาพนักศึกษา... (4 ธ.ค. 50) 
ขอพบ นายธราพงษ์ ปราบกรี...ด่วน..เรื่องเปลี่ยนแปลงประเภทวิชา..... (30 พ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (30 พ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ขอพบนักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยระบบ Bill Payment... (28 พ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพจงรักษ์ จีนเยี้ยน..ด่วนมาก...เรื่องบัตรนักศึกษา... (28 พ.ย. 50) 
เรื่องการลงทะเบียนเรียนเกิน หรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (28 พ.ย. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๐... (23 พ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกคนต้องตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บ ภาค 2/2550 (สำคัญมาก ทุกคนต้องอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะไม่ได้เข้าสอบ)... (22 พ.ย. 50) 
ขอพบ 1.นายเอกลักษณ์ ยาอีด/2.น.ส.สุภานี พรหมเสน/3.น.ส.สิตานัน จันอินทร์/4.น.ส.กรรณการ์ คงวาริน ด่วน! เรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียน ... (20 พ.ย. 50) 
ขอพบ นางสาวอรวรรณ สีทองจัน รหัส 5040111402 นักศึกษาชั้นปีที่1 ด่วน... (19 พ.ย. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียนด่วน...เรื่องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มกรณีพิเศษ ภาค2/2550... (15 พ.ย. 50) 
นายนเรศ รัตนกรีฑากุล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (13 พ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (13 พ.ย. 50) 
ประกาศ(นักศึกษาที่หักบัญชีทุกคนต้องอ่านรายละเอียด สำคัญมาก ) เรื่อง รายการชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารฯ ภาค ๒/๒๕๕๐... (12 พ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ภาค 2/2550... (11 พ.ย. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2550 ...มีปัญหา..... (9 พ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกคนตรวจสอบผลการลงทะเบียน 2/2550 และค่าใช้จ่ายได้ที่ https://regist.surat.psu.ac.th/... (8 พ.ย. 50) 
ด่วน...ขอพบนางสาวเบญจมาศ ทิพย์อักษร และนางสาวรุ่งตะวัน จารุลักขณา เรื่องบัตรนักศึกษา... (5 พ.ย. 50) 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีแผ่นพับทะเบียน ฉบับที่ 5 ประจำเดือน ก.ย.- ต.ค.50... (5 พ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th