งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1281 - 1300 จากทั้งหมด 1396 รายการหน้า 65/70
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
นางสาวศิริวรรณ แย้มผล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (14 ส.ค. 50) 
อาจารย์ที่ปรึกษาดูข้อมูลสน. 1-2 ผ่านเวบ... (11 ส.ค. 50) 
มติกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบ กรณีนายวีรยุทธ คงเทพ... (9 ส.ค. 50) 
การขอเลื่อนสอบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (9 ส.ค. 50) 
ประกาศด่วนมาก....สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550 ... (8 ส.ค. 50) 
นางสาวฮานี เจ๊ะลอ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (3 ส.ค. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร ด่วนที่สุด เรื่องผลการเรียน2/2549... (2 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา/สมุดบัญชีธนาคาร ติดต่อรับบัตรภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 นี้เท่านั้น... (1 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฎยา เย็นเพชร ที่กิจกรรมทะเบียนด่วน...... (1 ส.ค. 50) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ติดต่อรับสมุดบัญชีและบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (26 ก.ค. 50) 
ตรวจสอบตารางสอบ 1/2550 ได้แล้ว... (25 ก.ค. 50) 
นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ติว ติดต่อทะเบียนด่วน................ (24 ก.ค. 50) 
ประกาศ การขอคืนเงินรายวิชาปิด... (23 ก.ค. 50) 
ขอพบนางสาวนาฏยา เย็นเพชร ด่วนที่สุด... (23 ก.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (20 ก.ค. 50) 
นายเฉลิมพล จุลเพชร ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ด่วนที่สุด... (19 ก.ค. 50) 
แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ก.ค. 50) 
การดำเนินการกรณีนักศึกษาไม่มีชื่อเข้าสอบ (ด่วนที่สุด ทุกคนต้องอ่าน)... (16 ก.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th