งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560  
แสดงรายการที่ 1301 - 1320 จากทั้งหมด 1380 รายการหน้า 66/69
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร... (17 มิ.ย. 50) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ วิชา 929-100 ภาค 1/2550... (13 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2550 ผ่านธนาคาร... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวมาศศุภา อรมุต ด่วน...... ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพรทิพย์ พันธ์พงษ์ ด่วนมาก...ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวคอลียา มะและ ด่วนที่สุด... (9 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ผลการขอย้ายคณะของ น.ส.วิไลรัตน์ ศรีเลิศวงศ์... (9 มิ.ย. 50) 
ปิดวิชา... (7 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวศศิธร ภมรนาค ด่วนที่สุด เรื่องการสำเร็จการศึกษา... (5 มิ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน..ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2550... (4 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวสายบัว กล้าแจ้ง... (1 มิ.ย. 50) 
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2550... (1 มิ.ย. 50) 
ผลการขอเลื่อบสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549... (1 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพนิดา หลีโก๊ะ ด่วนที่สุด... (1 มิ.ย. 50) 
การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 1/2550... (31 พ.ค. 50) 
ข้อปฎิบัติของนักศึกษาในการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 (สำหรับนักศึกษารหัส ก่อน 50)... (25 พ.ค. 50) 
นางสาวศศิธร ภมรนาค ติดต่อด่วนที่สุด... (14 มี.ค. 50) 
กำหนดรับเอกสารสำคัญนักศึกษาจบภาค 2/2549... (6 มี.ค. 50) 
ประกาศ กำหนดการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตรบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา... (2 มี.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th