งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 1301 - 1320 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 66/72
ประกาศ เรื่อง การเขียนหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 20 บาท... (24 ส.ค. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550... (24 ส.ค. 50) 
นางสาวดาวรุ่ง พูลทรัพย์ ติดต่อทะเบียนด่วน...... (24 ส.ค. 50) 
ขอพบนางสาววรุณยุภา สุริยะวงศ์ ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วน........ (24 ส.ค. 50) 
ประกาศ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2550... (22 ส.ค. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (22 ส.ค. 50) 
ประกาศรายวิชาจำกัดจำนวนรับ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550... (22 ส.ค. 50) 
นางสาวนูวัสนี อีซอ ติดต่อทะเบียนด่วน... (16 ส.ค. 50) 
แนวปฏิบัติในการถอนวิชาเรียนโดยบันทึกสัญญลักษณ์ W... (16 ส.ค. 50) 
ขั้นตอนในการลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 2/2550... (16 ส.ค. 50) 
ประกาศคืนเงินค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่ม ภาคการศึกษาที่ 1/2550... (16 ส.ค. 50) 
นางสาวศิริวรรณ แย้มผล ติดต่อทะเบียน...ด่วน..... (14 ส.ค. 50) 
อาจารย์ที่ปรึกษาดูข้อมูลสน. 1-2 ผ่านเวบ... (11 ส.ค. 50) 
มติกรรมการประจำคณะ เรื่องการขอเลื่อนสอบ กรณีนายวีรยุทธ คงเทพ... (9 ส.ค. 50) 
การขอเลื่อนสอบ สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (9 ส.ค. 50) 
ประกาศด่วนมาก....สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550 ... (8 ส.ค. 50) 
นางสาวฮานี เจ๊ะลอ ติดต่อทะเบียน...ด่วน... (3 ส.ค. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th