งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
แสดงรายการที่ 1321 - 1340 จากทั้งหมด 1411 รายการหน้า 67/71
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค1/2550... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวจิตราวดี จิตรตรง ตรวจสอบการป้อน สน. 1-2 ด่วน... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวปวิตรา สุขพรหม ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2549 ด่วน... (28 มิ.ย. 50) 
ด่วนมาก...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียนและประมวลผล....... (26 มิ.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้........ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด!... (25 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายปุญญพัฒน์ กาญจนเสถียร.........ณ กิจกรรมทะเบียนฯ ....ด่วน... (25 มิ.ย. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550... (23 มิ.ย. 50) 
ประกาศ รายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1-2550 (สำหรับหักบัญชีธนาคาร)... (22 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกชั้นปี ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา สน.1-2 ผ่านเวบ ด่วน... (22 มิ.ย. 50) 
ผลการเรียน 3/2549 วข.หาดใหญ่... (22 มิ.ย. 50) 
ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (18 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร... (17 มิ.ย. 50) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ วิชา 929-100 ภาค 1/2550... (13 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2550 ผ่านธนาคาร... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวมาศศุภา อรมุต ด่วน...... ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพรทิพย์ พันธ์พงษ์ ด่วนมาก...ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวคอลียา มะและ ด่วนที่สุด... (9 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ผลการขอย้ายคณะของ น.ส.วิไลรัตน์ ศรีเลิศวงศ์... (9 มิ.ย. 50) 
ปิดวิชา... (7 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวศศิธร ภมรนาค ด่วนที่สุด เรื่องการสำเร็จการศึกษา... (5 มิ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th