งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 1341 - 1360 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 68/72
ด่วนมาก...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียนและประมวลผล....... (26 มิ.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้........ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด!... (25 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายปุญญพัฒน์ กาญจนเสถียร.........ณ กิจกรรมทะเบียนฯ ....ด่วน... (25 มิ.ย. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550... (23 มิ.ย. 50) 
ประกาศ รายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1-2550 (สำหรับหักบัญชีธนาคาร)... (22 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกชั้นปี ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา สน.1-2 ผ่านเวบ ด่วน... (22 มิ.ย. 50) 
ผลการเรียน 3/2549 วข.หาดใหญ่... (22 มิ.ย. 50) 
ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (18 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร... (17 มิ.ย. 50) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ วิชา 929-100 ภาค 1/2550... (13 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2550 ผ่านธนาคาร... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวมาศศุภา อรมุต ด่วน...... ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพรทิพย์ พันธ์พงษ์ ด่วนมาก...ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวคอลียา มะและ ด่วนที่สุด... (9 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ผลการขอย้ายคณะของ น.ส.วิไลรัตน์ ศรีเลิศวงศ์... (9 มิ.ย. 50) 
ปิดวิชา... (7 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวศศิธร ภมรนาค ด่วนที่สุด เรื่องการสำเร็จการศึกษา... (5 มิ.ย. 50) 
รับบัตรนักศึกษา... (4 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อทะเบียน...ด่วน..ก่อนวันที่ 8 มิ.ย. 2550... (4 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวสายบัว กล้าแจ้ง... (1 มิ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th