งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 1381 - 1400 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 70/74
นักศึกษาลงทะเบียนไม่ถูกต้อง ภาค 3/2549... (3 ก.ค. 50) 
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา ป.ตรี ที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค1/2550... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวจิตราวดี จิตรตรง ตรวจสอบการป้อน สน. 1-2 ด่วน... (30 มิ.ย. 50) 
นางสาวปวิตรา สุขพรหม ตรวจสอบผลการเรียนภาค 3/2549 ด่วน... (28 มิ.ย. 50) 
ด่วนมาก...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้...ติดต่อทะเบียนและประมวลผล....... (26 มิ.ย. 50) 
ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้........ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด!... (25 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายปุญญพัฒน์ กาญจนเสถียร.........ณ กิจกรรมทะเบียนฯ ....ด่วน... (25 มิ.ย. 50) 
ประกาศเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550... (23 มิ.ย. 50) 
ประกาศ รายการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1-2550 (สำหรับหักบัญชีธนาคาร)... (22 มิ.ย. 50) 
นักศึกษาทุกชั้นปี ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา สน.1-2 ผ่านเวบ ด่วน... (22 มิ.ย. 50) 
ผลการเรียน 3/2549 วข.หาดใหญ่... (22 มิ.ย. 50) 
ส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกว่ากำหนด ภาค 1/2550... (18 มิ.ย. 50) 
ขอพบนายเฉลิมพล จุลเพชร... (17 มิ.ย. 50) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบ วิชา 929-100 ภาค 1/2550... (13 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2550 ผ่านธนาคาร... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวมาศศุภา อรมุต ด่วน...... ณ กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (12 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวพรทิพย์ พันธ์พงษ์ ด่วนมาก...ที่กิจกรรมทะเบียนและประมวลผล... (11 มิ.ย. 50) 
ขอพบนางสาวคอลียา มะและ ด่วนที่สุด... (9 มิ.ย. 50) 
ประกาศ เรื่อง ผลการขอย้ายคณะของ น.ส.วิไลรัตน์ ศรีเลิศวงศ์... (9 มิ.ย. 50) 
ปิดวิชา... (7 มิ.ย. 50) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th