งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562  
แสดงรายการที่ 1401 - 1420 จากทั้งหมด 1429 รายการหน้า 71/72
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2549... (28 มิ.ย. 49) 
ขอพบนางสาวรัตติยา ดาหมาด ที่งานทะเบียนและประมวลผลด่วนค่ะ... (28 มิ.ย. 49) 
ตรวจสอบค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2549... (23 มิ.ย. 49) 
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค รายวิชา 926-452 MIT... (5 มิ.ย. 49) 
ขอพบนางสาววิภาวรรณ วิทยานุกูล... (28 พ.ค. 49) 
ด่วน!...นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ... (10 พ.ค. 49) 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2548... (8 พ.ค. 49) 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
ประกาศฯ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (21 เม.ย. 49) 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 48 ... (5 เม.ย. 49) 
ประชาสัมพันธ์เว็บงานบริการการศึกษา...ได้ที่ http://edu.surat.psu.ac.th/... (30 มี.ค. 49) 
ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอน ของนักศึกษา 3/2548... (29 มี.ค. 49) 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบไล่ รายวิชา 926-121 Principle of Marketing... (27 มี.ค. 49) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549... (27 มี.ค. 49) 
แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี... (15 มี.ค. 49) 
นายเฉลิมพล ขจรชัยกุล ติดต่อขอทราบผลรายวิชาซ้ำซ้อนที่งานทะเบียนฯ... (10 มี.ค. 49) 
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาโท... (3 มี.ค. 49) 
การออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2/2548... (17 ก.พ. 49) 
ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา... (4 ก.พ. 49) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th