งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562  
แสดงรายการที่ 1441 - 1460 จากทั้งหมด 1462 รายการหน้า 73/74
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
ประกาศฯ การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549... (3 พ.ค. 49) 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาที่อยูในภาวะรอพินิจ คณะเทคโนโลยีและการจัดการ... (21 เม.ย. 49) 
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา รหัส 48 ... (5 เม.ย. 49) 
ประชาสัมพันธ์เว็บงานบริการการศึกษา...ได้ที่ http://edu.surat.psu.ac.th/... (30 มี.ค. 49) 
ข้อปฎิบัติในการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม-ถอน ของนักศึกษา 3/2548... (29 มี.ค. 49) 
เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สอบไล่ รายวิชา 926-121 Principle of Marketing... (27 มี.ค. 49) 
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2549... (27 มี.ค. 49) 
แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี... (15 มี.ค. 49) 
นายเฉลิมพล ขจรชัยกุล ติดต่อขอทราบผลรายวิชาซ้ำซ้อนที่งานทะเบียนฯ... (10 มี.ค. 49) 
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับปริญญาโท... (3 มี.ค. 49) 
การออกหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 2/2548... (17 ก.พ. 49) 
ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา... (4 ก.พ. 49) 
แจ้งรายชื่อยกเลิก การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2548 วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2549 ที่งานทะเบียนและประมวลผล... (1 ก.พ. 49) 
รายวิชาเปิดเพิ่ม 3/2548 และ 1/2549 ครั้งที่ 1... (31 ม.ค. 49) 
ดูรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนผ่านเวบ... (26 ต.ค. 48) 
ประกาศ!! ด่วนมาก..นักศึกษาที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสนักศึกษา ในทะเบียนประวัติ สน.1-2... (23 ส.ค. 48) 
ส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษา ป.โท เพิ่มเติม ด่วน... (4 ก.ค. 48) 
ป้อนข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาได้ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง สิ้นเดือนกรกฎาคม 2548... (16 มิ.ย. 48) 
การยกเลิกการลงทะเบียน... (29 เม.ย. 48) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th