งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562  
แสดงรายการที่ 141 - 160 จากทั้งหมด 1428 รายการหน้า 8/72
ลำดับคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557... (6 ต.ค. 58) 
*** การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บและการขอเอกสารสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ***... (5 ต.ค. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 1... (5 ต.ค. 58) 
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (1 ต.ค. 58) 
ประกาศ...รายชื่อนักศึกษากักตัวสอบกลางภาค 1/2558... (29 ก.ย. 58) 
สถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557... (18 ก.ย. 58) 
ประกาศ...เลื่อนวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษา 1/2558... (11 ก.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2557 ครั้งที่ 8... (27 ส.ค. 58) 
รายงานรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาค 1/2558... (24 ส.ค. 58) 
ขอให้นางสาวภัณฑิรา พรหมวิเศษ และ นางสาวธมนธร ศรีสุวรรณ์ ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลด่วนที่สุด ... (24 ส.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 1/2558... (18 ส.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 11.56.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58) 
ประกาศ ผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 คณะศิลปศาสตร์และวิทยการจัดการ (รายวิชาที่เปิดสอนในวข.สูราษฎร์ธานี) เวลา 09.00 น. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ ... (11 ส.ค. 58) 
แบบประเมิน คู่มือปฏิทินการลงทะเบียนและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา... (3 ส.ค. 58) 
แบบประเมิน TMM... (3 ส.ค. 58) 
การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนทุกรายวิชา เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557... (14 ก.ค. 58) 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558... (3 ก.ค. 58) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคฤดูร้อน/2557... (10 มิ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 2/2557 ครั้งที่ 4... (4 มิ.ย. 58) 
ประกาศ ผลการเรียน ภาค 2/2557รายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 22 พ.ค. 2558 คณะวิทยาการจัดการ ป.โท click เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..(15.59 น.)... (2 มิ.ย. 58) ... (3 มิ.ย. 58) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th