งานทะเบียนและประมวลผลเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ค้นหาใน reg.surat.psu.ac.th
ค้นหาข้อมูลนักศึกษาใหม่
อัพโหลดเอกสารรายงานตัว
ป้อนข้อมูลประวัตินักศึกษา(สน.1-2)
การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ
ค้นหาตารางเรียน
ค้นหาตารางสอบ
ตรวจสอบผลการเรียน
ลงทะเบียนต่างวิทยาเขต
ตรวจสอบผลการเรียน
ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ระบบใหม)่
พิมพ์ใบนำจ่าย
งานทะเบียนกลาง
ระบบส่งเกรดผ่านเว็บ
ระบบขอสำเร็จการศึกษา

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  
แสดงรายการที่ 161 - 180 จากทั้งหมด 1472 รายการหน้า 9/74
ประกาศ...รายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบกลางภาค 2/2558... (25 ก.พ. 59) 
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียน และต้องติดต่องานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ภาค 2/2558 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. และจะไม่มีชื่อเข้าสอบ ต้องดำเนินการเพิ่มชื่อเข้าสอบก่อนสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน กรณีวันสอบตรงกับวันหยุดต้องดำเนินการเพิ่มชื่อให้เรียบร้อยภายในวัน... (18 ก.พ. 59) 
รายชื่อนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนกรณีพิเศษ และเอกสารไม่เรียบร้อย ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ให้ดำเนินการส่งเอกสารแนบ/ข้อมูลเพิ่มเติมที่งานทะเบียนฯ ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนเวลา 16.30 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนกรณีพิเศษ และไม่สามารถเพิ่มชื่อเข้าสอบได้... (18 ก.พ. 59) 
ขอให้นักศึกษาที่ลงเบียนเรียนผิดระเบียบฯ ดำเนินการลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ หรือส่งคำร้องลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภายในวันที่ 4 มกราคม 2559 รายละเอียดดัง file แนบ... (28 ม.ค. 59) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายถิรเจตน์ ชูเกลี้ยง นางสาวปวีณา เสมอมาศ นายอรรถการ ตุลาธนธ์ นายอาทิตย์ วิชาดี และ นางสาวชฎาพร เจริญผล วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 16.35 น. ... (26 ม.ค. 59) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 เพิ่มเติม 3 ราย 1. นายปราโมทย์ ทองมาก 2.นายชยพล นาคบรรพต 3. นายศรัณญ์ เกตุแก้ว 3.34 น.... (14 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 4 ... (13 ม.ค. 59) 
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากำหนด ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (13 ม.ค. 59) 
รายงานลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2558... (12 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 3... (7 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 2... (6 ม.ค. 59) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับรายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด 12.48 น.... ... (5 ม.ค. 59) 
ประกาศผลการเรียนภาค 1/2558 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้ร่วมเรียน สำหรับรายวิชาที่ส่งผลการเรียนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 กรุณาอ่านรายละเอียด 09.45 น.... (5 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบไล่ 1/2558 ครั้งที่ 1... (4 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 5... (4 ม.ค. 59) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 4... (16 ธ.ค. 58) 
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบไล่ ห้องสอบ และที่นั่งสอบ ภาค 1/2558 ... (1 ธ.ค. 58) 
รายชื่อนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไชต์ ประจำภาคการศึกษา 1/2558 ระดับ ปริญญาตรี... (24 พ.ย. 58) 
ประกาศรายชื่อกรรมการคุมกักตัวสอบไล่ ภาคการศึกษาที่1/2558... (19 พ.ย. 58) 
ผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบกลางภาค 1/2558 ครั้งที่ 3...... (17 พ.ย. 58) 
< ย้อนกลับ [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ] ถัดไป >

© งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์: 0-7727-8858, 0-7727-8859
ติดต่อ เจ้าหน้าที่: tanawan.k@psu.ac.th
webmaster: sornrak.ra@psu.ac.th